Трифон Попов смени Ангел Бончев, Камелия още в неизвестност

Слу­жи­тел на “Ли­текс” във втор­ник зае мяс­то­то на ле­ку­ва­щия се Ан­гел Бон­чев. Три­фон По­пов (39 г., на снимката най-вдясно) е син на дъл­го­го­диш­на­та жур­на­лис­т­ка от НГ Жа­на По­по­ва. Ба­ща­та Сто­ян По­пов бе­ше из­вес­тен спор­тен де­я­тел, треньор по бас­кет­бол. (Още виж отделно.) Има още

Ангел Бончев жив, крият го над 12 часа

Близо денонощие полицията криеше, че отвлеченият Ангел Бончев е открит, а после е в МВР болница. Според официалната информаци, той е открит от патрул в кв. Княжево в нощта срещу петък 10 срещу 11 юли. Факт е обаче, че още в четвъртък следобед в Ловеч вече се говореше, че президентът на Литекс е освободен. Има още

„Народен глас“ първи съобщи, че Ангел Бончев е жив

„Народен глас“ първи съобщи версията, че Ангел Бончев е жив, показа проверка в Гугъл. Сайтът на “вестника на народа” е изпреварил с цели шест часа останалите новинари от dariknews.bg и dnevnik.bg, да не говорим за Нова телевизия. Има още

Ангел Бончев бил жив!

Ловеч,11 Юли 2008 г. 9 часа

Нов слух тръгна из Ловеч – Ангел Бончев бил видян жив! Информацията се разпространява на ухо и се свързва с отсъствието на Гриша Ганчев от България. Има още

Търсят Ангел Бончев чрез ясновидци

Тър­сят ис­ти­на­та за Ан­гел Бон­чев при яс­но­вид­ци, на­у­чи НГ. Близ­ки­те на из­чез­на­лия фут­бо­лен бос на “Ли­текс” са по­тър­си­ли из­вън­ред­ната по­мощ, тъй ка­то ве­че 42 дни ня­ма ин­фор­ма­ция за лов­ча­ли­я­та. Прог­но­за­та за оп­ти­мис­ти­чен фи­нал обаче би­ла ми­ни­мал­на. До днес по­ли­ци­я­та все още не е да­ла офи­ци­ал­но ста­но­ви­ще за то­ва как вър­ви раз­с­лед­ва­не­то.Досега са проверени редица версии, като вече са ограничени до две. Има още

Забранено ли е да питаш за Ангел Бончев?

Го­ле­ми­ят въп­рос на ло­веш­ка­та об­щес­т­ве­ност е „Къ­де е Ан­гел Бон­чев“? Ня­ма ден, през кой­то поз­нат или не­поз­нат чо­век да не ме спи­ра и пи­та. Ши­рят се как­ви ли не вер­сии. Но как­во зна­ем на­ис­ти­на? Ни­що! За­що­то ни­що не каз­ват от по­ли­ци­я­та, след­с­т­ви­е­то, фир­ма­та, се­мейс­т­во­то… Що за от­но­ше­ние към чо­веш­ка­та съд­ба? Има още

Търсят останките на Ангел Бончев

С все­ки из­ми­нал ден на­ма­ля­ват шан­со­ве­те от­в­ле­че­ни­ят шеф на “Ли­текс“ Ан­гел Бон­чев да се по­я­ви жив и зд­рав, твър­дят кри­ми­на­лис­ти. Има още

Абсурдни версии излизат за Ангел Бончев

Аб­сур­д­ни­те вер­сии за из­чез­ва­не­то на Ан­гел Бон­чев се мно­жат. Ве­че де­се­ти­на дни ня­ма ни­как­ва вест за съд­ба­та на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на “Ли­текс“. Фут­бол­ни­ят бос из­чез­на през нощ­та на 22 сре­щу 23 май, ко­га­то пар­ки­ра ав­то­мо­би­ла си пред бло­ка, в кой­то жи­вее. Око­ло 1,10 ч. Ан­гел Бон­чев зак­люч­ва ко­ла­та си и от то­га­ва е в не­из­вес­т­ност. Вече е обявена и награда за достоверни сведения. Има още