РЗИ Ловеч затяга мерките от 17 март 2021

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, ЛОВЕЧ със своя заповед въвежда следните противоепидемични мерки на територията на  област Ловеч, считано от нула часа на 17.03.2021г. до 04.04.2021г.
включително:
1. Забранява се провеждането пазари, тържища, изложения, събори,
празници, панаири и др.. като изключение се допуска само за фермерските
пазари на открито при спазване на дистанция от не по-малко от 1,5 м между
щандовете, а при невъзможност през маса, задължително носене на маски от
търговците и клиентите и контрол за спазване еднопосочността на движение;
2. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги
за хранителни и нехранителни стоки задължително да осигуряват пропускателен
режим, съобразен с капацитета на търговската площ на обекта, задължително
използване на количка с цел осигуряване на задължителна дистанция от 1,5 м.
недопускане струпване на хора на касите и недопускане на клиенти на
територията на обекта без защитна маска за лице, задължително осигуряване на
подходящ дезинфектант за ръце и колички;
3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или
управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни
или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават
организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не
допускат повече от 1 човек на 3 кв.м., задължително носене на маски при
струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси,
социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на
мярката от съответната служба;
4. Не се допуска организирането и провеждането на събиране и
тържества от частен характер (фирмени и семейни тържества, сватби,
кръщенета, погребения и др.подобни) с присъствието на повече от 10 души;
5. В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до
10 души;
6. Преустановяват се посещенията в клубовете на инвалида и
пенсионерските клубове;
7. Преустановяват се репетиции и изяви на танцови, музикални,
певчески школи/клубове, школи по изкуствата, всички самодейни групи на
читалищата за посочения период;
8. Преустановяват се посещенията в игрални зали и казина;
9. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни
мероприятия, семинари, обучения, тиймбилдинги, събрания и др.обществени
мероприятия на закрито;
10. При масови мероприятия на открито, организирани от физически и
юридически лица е задължително носене на предпазна маска за лице поради
невъзможност да се осигури задължителна дистанция между 1,5м между тях,
като организаторите на съответното събитие носят отговорност и осигуряват
контрол за спазване на мярката:
11. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии в
страната и в чужбина:
12. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с
тренировъчен и състезателен характер на открито и закрито да се провеждат без
публика;
13. Преустановяват се посещенията на залите за групови спортове към
фитнес центровете и спортните зали за любителски спорт; Фитнес залите
продължават дейността си за индивидуално спортуващите, при осигуряване на
физическа дистанция между спортуващите от 1,5 м, дезинфекция на уредите след
всяко използване и редовно проветряване на помещението;
14. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни лица
без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в
ресторанти, кафе-аперитиви, снек-барове, питейни заведения и в търговски
обекти тип MOJI:
15. Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за
бързо обслужване, питейни заведения, сладкарници, кафе-сладкарници, снек-
барове и др./ осигуряват физическа дистанция от 1,5м между най-близко
разположените столове от две съседни маси и не повече от 6 човека на маса и
при спазване условието за 50 % използваемост на залата за клиенти и
задължително носене на маски от персонала;
16. В заведенията за хранене и развлечения и питейните заведения се
забранява използването на жива музика и DJ;
17. Преустановява се работата след 22 часа на всички заведения за
хранене и развлечения и питейните заведения на територията на област Ловеч;
18. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и
центровете за подкрепа на личностно развитие за ученици от пети до 12 клас
считано от 17.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително;
19. Преустановява се провеждането в присъствена форма на всички
групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални,
екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички
възрастови групи;
20. Дава се препоръка до кметовете на общини в област Ловеч да
направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване
на заповед в изпълнение на § 1, ал.З от ПЗР към Наредба 5/2006г. за
предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021 г. децата
записани за задължително предучилищно образование в детска градина/училище
в област, попадаща в червената зона съгласно критериите на Министерство на
здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по
желание на родителя след писмено уведомяване на директора“ и издадена
заповед от министъра на образованието;
21. Определям часови диапазон за посещение при личен лекар (ОПЛ) на
лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19 от 08,00 до 10,00
часа за работещите преди обед ОПЛ и от 13,00 до 14,30 часа за работещите след
обед ОПЛ;
22. Лечебните заведения за първична извънболнична помощ да
организират дейността си така. че да осигурят прилагането на задължителните
противоепидемични мерки, като създадат нужната организация и ред, с цел
избягване на струпване на пациенти. На местата, на които се очаква да се
събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на
дистанция между гражданите. Чакащите пред кабинетите граждани/пациенти да
спазват дистанция помежду си от минимум 2 м. След приключване работа в тези
часови диапазони. ОПЛ да извършват почистване и дезинфекция на кабинети,
манипулационни и общите части в коридори и санитарно-битови помещения,
преди извършването на прегледи на останалите пациенти от пациентската си
листа, в т.ч.детски и женски консултации и ваксинации;
23. Преустановява се провеждането на планов прием и планова
оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ, с изключение на
дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, ражданията,
независимо от метода на родоразрешение, дца1Диагностиката и лечението на
пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по
рехабилитация. продължително лечение и психиатрична помощ;
24. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебните
завeдения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в
терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при
осъществяване на контролната им дейност;
25. Забраняват се посещенията на външни лица/свижданията в
специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива от
резидентен тип за деца и възрастни. Забраната не се отнася за контролните
органи при осъществяване на контролната им дейност;
II. Въвеждане на засилен контрол от всички контролни органи (общини,
МВР. ОДБХ. Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ) за изпълнението на
противоепидемичните мерки в контролираните от тях обекти и дейности. На
лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични
мерки да се търси административно-наказателна отговорност по чл.209а от
Закона за здравето.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.