На 29 и 30 август ще заседават постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч

На 29 и 30 август (вторник и сряда)  2017 г. ще заседават постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, за предстоящото  заседание на 12 септември. Първия ден се събират седем комисии, а на следващия – три.

Във вторник от 8.30 часа в заседателната зала се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти. Тя ще разгледа  12 точки, между които са продажба на 8 броя имоти, частна общинска собственост, отделно продажба на друг имот, частна общинска собственост, с площ 775,00 кв.м., актуван с АЧОС №52990/16.07.2010 г., чрез провеждане на публичен търг. Ще се гледа и учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, върху имоти частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от ОПФ на с.Горан и с.Умаревци, на Народно читалище „Бяла Анаста – 2016” гр. Ловеч. Под т. 7 Промяна в ръководството на постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти, тъй като досегашният председател Виктор Стойчев е подал заявление за освобождаване от функциите. Предложението на председателя Петър Цолов е на негово място да се избере общинският съветник Нели Читинова.

От 10.30 часа  се събира Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм  и приватизация с  председател  Димитър  Димитров. Наред с други седем точки, тя ще разгледа процедурата за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост – ученически  стол  в  ПЕГ „Екзарх Йосиф I“   гр. Ловеч.

Пак във вторник от 12 часа ще заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов в кабинета на общинския съветник. Нейната задача е приемане на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба  № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходци на територията на Община Ловеч.

Следобед от 13 часа заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев. Сред седемте точки са предложение за поставяне на паметна плоча на загиналите летци от Община Ловеч, както и изработване на проект на Наредба за управление, стопанисване, ползване и  разпореждане на земите и горите от общинския поземлен фонд на Община Ловеч.

От 14.30 часа се събира Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика  с председател Станимир Стоянов. Между деветте точки е дофинансиране на ОУ ”Васил Левски”, с. Малиново, Община Ловеч, както и упълномощаване  на  кмета   на  Община  Ловеч  за  участие в  извънредното   Общо  събрание   на   акционерите на  МБАЛ ”проф. д-р П. Стоянов”, гр.Ловеч, насрочено за 26.09.2017 г.

Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия  Несторова заседава същия ден от 15,30 ч.  в кабинета на общинския съветник и ще разгледа четири точки. Последната е отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет / години на имот частна общинска собственост, представляващ лекарски кабинет №2 с манипулационна с площ  от 19 кв.м., коридор и общи части /санитарен възел/ с обща площ  от 11 кв.м., попадащ в Здравна служба- сграда с идентификатор 43952.503.73.76, разположена  в общински поземлен имот  с идентификатор 43952.503.73. по КК и КР на града, в ж.к. „Здравец”, гр.Ловеч.

От 16 часа заседава Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов. Първите две точки са за определяне на групата на ДГ „Снежанка” в с. Малиново, Община Ловеч, за „Защитена детска градина”, и определяне на Детска градина „Кокиче”, с. Дойренци, ул. „Патриарх Евтимий“ № 7 за „Средищна детска градина”.

На 30 август, сряда, от 10 часа в заседателната зала се събира Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов, като ще разгледа 12 точки.

От 11 часа се свиква Постоянната комисия за развитие на  селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав  Петрушев, като ще заседава в  кабинета на общинския съветник по шест точки. Сред тях е актуализиране на Програмата за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост през 2017 г. в Община Ловеч.

Същия ден от 13.30 часа в заседателната зала се свиква Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова. Сред трите точки е определяне определяне на част от Детска градина „Люляче”, гр. Ловеч – изнесена група в с. Лисец, ул. „Белият път“ № 18 за „Средищна детска градина“.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.