Инспекцията по труда осъществява ефективен контрол относно спазване на законодателството

Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” в Ловеч през месец април 2016 г. е ориентирана към осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, заетостта и държавната служба, се казва в съобщение на институцията.


През периода инспекторите в Д ИТ Ловеч са извършили общо 117 проверки в 117 предприятия, като 6 предприятия са проверени за първи път от Инспекция по труда. Най-голям е броят на проверените малки и средни предприятия – 114. Проверени са две предприятия с персонал от 250 до 499 души, а едно предприятие е с персонал над 500 души. През месеца са обхванати предприятия от 72 икономически дейности. От общия брой на извършените проверки 56 са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч при предходни проверки. Извършени са 8 проверки за проучване на искания и сигнали за нарушения на трудовото законодателство, подадени от граждани, и 5 проверки – по инициатива на други държавни органи.
В резултат на извършените проверки са констатирани 474 нарушения, от които 202 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 269 са по осъществяване на трудовите правоотношения и 3 нарушения, свързани със спазване изискванията на Закона за насърчаване на заетостта. Установено е неизпълнението на 7 задължителни предписания.
От нарушенията по осигуряване на здраве и безопасност при работа най-голям дял имат тези по организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ – 115 нарушения, и тези по безопасност на работното оборудване – 63 нарушения. Констатирани са 24 нарушения по хигиена на труда.
В областта на осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, свързани със заплащане на труда – 93 нарушения, от които 65 са свързани с изплащане на уговореното трудово възнаграждение, а 12 нарушения са свързани с гарантиране изплащането на минималната работна заплата за страната. Констатирани са 12 нарушения по изплащане на допълнителни възнаграждения, като преобладаващата част (5 нарушения) са свързани с неизлащане на възнаграждение в увеличен размер за работа в дни на официални празници. През месеца е установено неизплащане на трудови възнаграждения в размер общо на 471 415 лв., като се касае за забавяне в изплащането на възнагражденията на 837 работници и служители, работещи в пет предприятия на територията на Ловешка област. През периода е установено, че след намесата на Д ИТ Ловеч, в резултат на дадени задължителни предписания, са изплатени трудови възнаграждения на обща стойност 406 275 лв.
По спазване изискванията по организация и разпределение на работното време са констатирани 34 нарушения, като три от тях са свързани с полагането на извънреден труд.
През месец април са установени два случая на приемане на работа на лица без сключен писмен трудов договор и един случай, в който трудовият договор е регистриран след извършването на проверка от Д ИТ Ловеч. През месеца са установени 13 нарушения, свързани с неспазване на законоустановения срок за изпращане на уведомление за сключването или прекратяването на трудов договор.
За констатираните през месец април 2016 г. нарушения инспекторите от Д ИТ Ловеч са приложили 461 принудителни административни мерки, като 448 са задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения. От тези предписания 10 са за заличаване на вече подадени уведомления в Националната агенция за приходите за сключените трудови договори, тъй като при извършената от Д ИТ Ловеч проверка е установено, че в действителност трудови договори не са сключвани и не е имало предоставяне на работна сила въобще. През месеца са издадени две постановления за обявяване съществуването на трудово правоотношение и е обявен за недействителен един трудов договор, сключен с лице ненавършило 18 години, без предварителното разрешение на Инспекцията по труда за приемането му на работа.
През периода са съставени 18 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 15 наказателни постановления.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.