Скандал: Фирмата, виновна най-много за корекциите на проект, била фантом!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Скандални разкрития станаха по време на общественото обсъждане на новия дългосрочен общински дълг от 424 749 лева в понеделник. Запознати граждани изнесоха информацията, че фирмата, която има най-голям дял при корекциите, е фантом и не съществува в момента в правния мир. Как точно е преструктурирана, не става ясно.


Според информация на пресцентъра на Община – Ловеч, става дума за „Обединение „Инфраструктура Ловеч“. Заради нея е глобата от 238 115,02 лв., които представляват финансова корекция в размер на 5 %, наложени върху верифицираните разходи (4 762 300,38 лв.) по договор № DIR-51011116-C014-S-12/25.02.2013 г.
Обединение „Инфраструктура Ловеч“ към март 2013 г. е с водещ партньор „Каротрейдинг“ ООД и съдружник „Галчев инженеринг груп“ АД. То е определено за изпълнител на строителните работи по проекта за подобрение на ВиК мрежата на Ловеч след проведена обществена поръчка за 6 934 868 лв. с ДДС.

Договорът за строително-монтажните работи е парафиран от кмета Минчо Казанджиев и упълномощения представител на обединението Красимир Караиванов.
Ето и подробната информация за актуалната ситуация:
Поради необходимостта от финансиране и рефинансиране на разходи, в резултат на наложени финансови корекции, Общинска администрация – Ловеч предлага да се използва дългосрочен заем от „ФЛАГ” ЕАД, който ще бъде погасен по план, съгласно бъдещия договор и обезпечен чрез учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ловеч.
Максимален размер на дълга е 424 749,43 лева.
Срокът на погасяване – до 60 месеца, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %.
В периода 06.10.2014 г. до 09.10.2014 г. е извършена проверка на проекта от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ в рамките на провеждане на пети одит на операциите по ОПОС.
Съгласно заповед на изпълнителния директор на ИА ОСЕС, предмет на проверката са проектното предложение и сключения договор, разходооправдателни документи и извършени разходи, оригинални документи за проведени процедури за избор на изпълнители, счетоводни документи и др.
– Следват доклад с 6 констатации за нарушения на обществените поръчки.
– Община Ловеч изпраща допълнителна информация с коментари към констатациите.
– С писмо Управляващия орган уведомява бенефициента Община Ловеч за наложени финансови корекции.
– Община Ловеч възразява пред Управляващия орган за наложените финансови корекции.
– С ново писмо от 10.02.2015г. Управляващия орган уведомява Община Ловеч за регистриране на 5 нередности, свързани с финансови корекции.
– След проверка /в периода 05.10.2015г. до 09.10.2015г./ на място в процеса на верификация на окончателно искане УО на ОПОС уведомява Община Ловеч за приключване на процеса на верификация и наложени финансови корекции по проекта.
В девет точки са изброени различните договори, фирмите, стойностите на договорите и нарушенията.
Фирмите изпълнители са:
„Пловдивинвест“ АД, гр.Пловдив,
„Инфрам Ловеч“,
„Обединение „Инфраструктура Ловеч“,
ЕТ „Персонал консулт-Ганчо Попов“,
„Водоканалконсулт“ ООД, гр.Пловдив ,
ЕТ „ВЕК-Христо Иванов“, гр.Ловеч,
„Евроконсулт Сел“ ООД,
„Конто одитинг“ ЕООД, гр.Ловеч.
С най-голям дял при корекциите е изпълнителят „Обединение „Инфраструктура Ловеч“. Разходи са на стойност 238 115,02 лв., които представляват финансова корекция в размер на 5 %, наложени върху верифицираните разходи (4 762 300,38 лв.) по договор № DIR-51011116-C014-S-12/25.02.2013 г. с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на ВиК мрежата на гр. Ловеч“.
Мотивите за корекции са следните:
Незаконосъобразен срок за получаване на оферти, недостатъчен срок за достъп до документацията, неизчерпателно посочване в обявлението на критериите за подбор, неоснователно отстраняване на участници в процедурата, сключен договор с участник, неотговарящ на изискванията, незаконосъобразно намаляване на срока за подаване на оферти, неправилно изчисляване на оценките на офертите, двойно финансиране и др.

На 01.02.2016 г. в залата на Общински съвет – Ловеч се проведе обществено обсъждане по предложението за поемане на дългосрочен общински дълг по проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система Ловеч“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.“.
История на проекта
Проект № № DIR-51011116-12-46 с предмет „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч”, финансиран по приоритетна ос 1, процедура bg161po005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 ЕКВ. Ж.“ По ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Периодът на изпълнение проекта бе 29.05.2012 г. – 30.11.2015 г. Стойността на проекта по схемата е 6 755 155,20 лева (5 020 088,71 лв. от Кохезионен фонд на ЕС и 1 255 022, 18 лв. от държавния бюджет), като безвъзмездната финансова помощ е 6 275 110,89 лева. Собственият принос е 480 044,31 лв. в т.ч: собствен принос – 317 214,21 лв. и недопустими разходи – 162 830,10 лв.
Проектът включва доизграждане на канализационната мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа на кварталите Дръстене, Гозница и две индустриални зони – Източна индустриална зона и Северна индустриална зона „Баховско шосе”.
Още – изграждане на сифон (т.нар. дюкер) от дъждопреливник в кв. Вароша под река Осъм и свързването им към главния колектор .
Също – обект „Съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ Ловеч“.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.