Внимание: Пиратки!

Полицията проверява за пиратки, като на 18.12.2013г. служители на РУП-Ловеч проведоха специализирана полицейска операция с цел контрол относно спазване изискванията на ЗОБВВПИ касаещи продажбата и употребата на пиротехнически изделия. В 15 населени места са проверени 35 търговски обекти, 4 лицензирани търговски обекти, съставени протоколи по чл.56 от ЗМВР – 14 бр. По време на операцията, нарушения не са констатирани.

Някои правила как да се забавляваме разумно. С наближаване на Коледните и Новогодишните празници се забелязва зачестяване използванено и продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел. Необмисленото и невнимателно използване на тези изделия често предизвиква пожари, наранявания /изгаряния, разкъсване на крайници, увреждане на очите и др./, нарушава се нощната тишина, замърсява се околната среда.
По смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ, обн. ДВ, бр.73/17.09.2010г./ пиротехническите изделия са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.
Според своето предназначение и степента на опасност се разделят на:
I.-Фойерверки-пиротехнически изделия за увеселителна цел – 4 категории
II.Сценични пиротехнически изделия- категории Т1 и Т2
III.Други пиротехнически изделия- категории Р1 и Р2
Най-масово е разпространена продажбата и употребата на фойерверки от категории 1, 2 и 3.
КАТЕГОРИЯ 1-фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и които могат да се употребяват в жилищни сгради.
КАТЕГОРИЯ 2- фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства / това са т. нар. “пиратки”/
КАТЕГОРИЯ 3-фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност и са предназначени за употреба в обширни открити пространства / пиробатерии, ракети и др./

КАТЕГОРИЯ 4-фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи/ известни като фойерверки за професионална употреба/.

Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и употреба на фойерверки от категория 1 , от категория 2- до 5 кг. брутно тегло и от категория 3- до 10 единични бройки.
Пиротехнически ефекти /илюминации/ могат да извършват само лица, които са получили разрешение за употреба по реда на този закон.Писмено уведомяват началника на РУП, на чиято територия ще извършат дейността и представят разрешение за извършване на пиротехнически ефекти, издадено от съответната дирекция “Инспекция по труда”.
Пиротехническите изделия могат да се продават само в МАГАЗИНИ, НА КОИТО Е ИЗДАДЕНО ПОЛИЦЕЙСКО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЯХ.
Всяко изделие трябва да е в оригинална опаковка и придружено с инструкция за безопасна употребата на български език.
Забранена е търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.
По закон е забранено транспортирането на територията на РБългария на пиротехнически изделия /с изключение на фойерверки от категория 1, на фойерверки от категория2-до 5 кг. брутно тегло и кат. 3-10 единични бройки/ като ръчен багаж по обществения транспорт.Глобата е в размер на 500 лв. или с имуществена санкция в размер на 2000 лв.
На собствениците и продавачите на магазините са връчени писмени разпореждания по чл.55 от ЗМВР да не продават пиротехнически изделия от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2- на лица под 16 год. и от категория 3-на лица под 18 години.При констатирани нарушения на тези забрани глобата е в размер на 1000 лв. и / или имуществена санкция в размер 5000 лв.
За гарантиране на добър обществен ред и сигурност на предстоящите празници и с цел предотвратяване на нерегламентирана продажба и неправомерна употреба на пиротехнически изделия в ОД МВР-Ловеч са предприети допълнителни мерки :
-Създаване на организация за ежедневни проверки в търговската мрежа, пазари, импровизирани сергии и др. за недопускане продажба на пиротехнически изделия на места без надлежно издадени полицейски разрешения за търговия.
-Осъществяване постоянен контрол с цел недопускане хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и др. гърмящи пожароопасни стоки на обществени места, като в районите на учебни заведения, социални домове, здравни и лечебни заведения, молитвени храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.
Нарушителите се наказват с глоба от 500 до 2500 лв.

С цел опазването на нощната тишина “пиратки” могат да се употребяват само във времето, определено със заповед от кмета на съответната община.
Наред с усилията на полицейските служители, общинските и други структури за опазване здравето и спокойствието на гражданите, всички трябва да осъзнаем, че безразборната употреба на “пиратки” е проблем на всеки.
Молим всички, особено родителите, учителите и възпитателите, със своя личен авторитет, да помагат за недопускането на нежелателни инциденти.
С общите усилия на всички ще ни бъде възможно да избегнем всякаква опасност.