Съдът реши: Такса битови отпадъци в Ловеч e незаконна

Такса битови отпадъци в Ловеч за момента е незаконна. Съдът със свое решение от 22 март отмени решение № 265 от 21.12.2012 г. на Общински съвет Ловеч за такса битови отпадъци и го осъжда да заплати на Областен управител разноските по делото. Административен съд Ловеч е приел напълно мотивите на Областен управител. Решението на местния парламент бе оспорено от губернатора поради незаконосъобразност.

С разпоредба на Закона за местните данъци и такси е установена поредност при прилагане на способите за определяне размера на такса битови отпадъци. На първо място следва да се прилага способа – според количеството на битовите отпадъци. Само при невъзможност за неговото прилагане следва да се определя таксата в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет. Законодателят е регламентирал задължителна поредност в прилагане на тези способи. Общинският съвет не действа при условията на оперативна самостоятелност. Не му е предоставена възможност за преценка кой от способите да приложи. При всички случаи, когато не е приложен определен способ, Общинският съвет е следвало да изложи мотиви за невъзможността на прилагането му. Такива мотиви в оспорваното решение няма. Не са налични и в други документи, предхождащи издаването на решението, става ясно от решението на Административния съд.

В документа председателят на съдебния състав се мотивират още с това, че „не става ясно как и по какъв начин е установена обективна техническа невъзможност за определяне на количеството на битови отпадъци – дали това е станало с експертиза, оценка или по друг начин”. В предложението към решението не е посочено как е установена тази обективна техническа невъзможност, не се съдържат такива данни нито в становищата на постоянните комисии, нито в  останалите доказателства, пише от в мотивите на съда.

Общинският съвет не посочва, а и не са налични доказателства по делото, че преди приемането на решението са правени проучвания относно възможността за определяне на такса битови отпадъци в зависимост от тяхното количество, казва още съда и подчертава, че общинският съвет като административен орган е разполагал с възможността чрез доказателствените средства да установи по категоричен начин обективната невъзможност за прилагане.

Оспореното решение е издадено  в несъответствие с целта на закона, която е посочена в чл. 8 от ЗМДТ – постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси, категорични са още магистратите.

Областният управител вкара решението на общинския съвет в съда, след като преди това го върна за ново разглеждане. При повторното му обсъждане бе прието именно оспореното решение №265/21.12.2012 г., с което от една страна бе потвърдена предишната воля на съветниците, а от друга бе направено съществена промяна, изразяваща се в увеличаване разходите за  услугите с 200 000 лв. за почистване на уличните платна, площадите и другите територии от сняг, предназначени за обществено ползване. Това означава, че на база актуализирана план-сметка бяха включени допълнителни средства и годишният размер на такса битови отпадъци за 2013 година нарасна на 2 919 398 лв.

Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност. Във взетото от местния парламент решение не бяха представени данни за приходната част и информация за преходния остатък от 2012 г., които дават информация за начините за покриване на разходите. Липсваше и обосновка на материално-техническите и административни разходи за предоставяне на услугата.

В решението на общинския съвет и след повторното обсъждане липсваха мотиви относно невъзможността изчисляването на количеството на депонираните отпадъци да бъде заложено като основа за определяне на таксата битови отпадъци. Неясна остана и методиката за определяне разходите за отчисления по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Калкулирането на самата такса трябва да отразява действително направените разходи от страна на общината при обслужване на битовите отпадъци, а подробни разчети за посочената крайна сума липсваха в приетото от общинския съвет решение, се казваше в заповедта на Областен управител, с която решението за определяне на такса битови отпадъци в община Ловеч влезе в съда.

Същевременно във вторник Общинският съвет взе решение да обжалва в съда.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.