3587 преписки заведени в деловодната система на Областния управител в Ловеч

Една от главните цели на Областна администрация през последните години бе да подобри качеството на публичните услуги, поради постоянно нарастващите изисквания на потребителите, съобщи пресцентърът на институцията. На гражданите и юридическите лица е осигурен „фронт офис“, представляващ Център за административно обслужване (ЦАО). Той приема входящата кореспонденция, регистрира входящи преписки в деловодната система, насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща изходяща кореспонденция. Максималното време за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи е в рамките на 6 минути. Звеното за административно обслужване предоставя информация за предлаганите административни услуги, отговаря на запитвания на граждани, дава разяснения при подаване на съответните заявления, предоставя информация на граждани на какъв етап от обработката се намират подадените от тях преписки, както и в какъв срок трябва да получат отговор. Центърът работи с гъвкаво работно време, без прекъсване от 8.00 до 17.30 часа. Когато има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.30 часа.

В деловодната система за 2012 г. са заведени като входяща, изходяща и вътрешна кореспонденция 3 587 преписки. От тях – жалби, запитвания и молби на граждани – 156, заявления за услуги – 628, заповеди – 678, в т.ч. заповеди за дейността – 236, заповеди държавна собственост – 126, заповеди за отпуск – 294;  протоколи от общински съвети  – 157 и  кореспонденция по отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия –84.

Информационните табла са поставени на достъпно място и се актуализират периодично, като на тях се помества актуална информация относно търгове, конкурси и други обявления, отнасящи се до дейността на администрацията. Оценка на удовлетвореността на клиентите относно ползването на административните услуги се извършва с анкета  в специално поставена за целта урна в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата. Гражданите имат възможност да отговорят на въпроса: „Каква е Вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?“, с възможни отговори: „висока“, „средна“ или „ниска“. От пуснатите в кутията общо 72 анкети – 68 са с отговор „висока“ , 2 със „средна“ и 2 с „ниска“, т.е. високата удовлетвореност на клиентите  е 94.44%. Този показател от анкетата на интернет сайта е 58.28%, средна – 15.95%, ниска – 25.77%. Разликата в цифрите се дължи на факта, че през интернет могат да гласуват всички, включително лица, които никога не са ползвали административните услуги. Анкетата в Центъра за административно обслужване е от лица вече ползвали някоя административна услуга, поради което е с приоритет при оценка на работата.

На интернет сайта http://www.lovech.government.bg са представени административните услуги с описание и формуляри за изтегляне. Областна администрация анализира процесите свързани с административното обслужване и информационната сигурност и предприема действия по тяхното оптимизиране. Приемат се  и се издават документи, подписани с електронен подпис съгласно правилата, описани в раздел „е-Услуги” на сайта.

В областна администрация функционира постоянната комисия по жалбите, предложенията и сигналите на гражданите, организациите и омбудсмана. На проведените заседания комисията е разгледала над 20 преписки, по които са изготвени писмени отговори, съобразно правомощията на Областен управител. Жалбите, които са извън компетентността на институцията, са изпратени с придружителни писма до компетентните органи, с указание Областен управител да бъде уведомен за развитието и приключването на казуса. Извършва се редовна проверка за движението по тях.

Води се и съхранява регистърът по Закона за достъп до обществена информация. За отчетния период са постъпили четири заявления за достъп до обществена информация, за които са изготвени съответните решения по реда на закона.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.