Сигнал на гражданите: Колите, които чистят, замърсяват след себе си

Поредно замърсяване след колите за отпадъци е констатирано  сутринта на 8 юли, на улиците „Христо Ботев”  и „ 22 август”, съобщиха на НГ. Ето какво още пише нашият читател:

През  юни изпратих няколко мои снимки относно некачественото сметосъбиране в града. Кметът на Община Ловеч се направи на изненадан, че не е запознат с проблема, като отговори, че никой до този момент не го е уведомявал. Все едно е кмет в друг град, и  стъпва по ловешките улици единствено преди местни избори.

Сега, три седмици по-късно, картината не се  е променила. Отново сметосъбиращ автомобил оставя след себе си на платното купчинки боклуци. Този път е различен от предишния, което показва, че неизправните автомобили са масово явление, а не  единичен случай, случайно попаднал пред обектива. С парите ни от такса битови отпадъци се заплаща скъпо за една некачествена услуга. А ние, наивните мечтатели, се надявахме не само да се метат, но и да се мият улиците ни. Но получаваме срещу парите си единствено качествено разпиляване на боклуците от контейнерите по улиците си.

Г-н Казанджиев, излезте от летаргията, която ви е обхванала от няколко години, зарежете скитането от софра на софра по Русия и Украйна, и решете веднага проблема.

Тодор Пеев, ДСБ Ловеч

 

Извадка от

НАРЕДБА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА      НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

 Чл.2. (1) Кметът на общината:

1.       Планира и организира и контролира управлението на цялостната дейност по третирането на ТБО и СО, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и поддържането на чистотата на територията на общината в съответствие със санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

Чл.3. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица имат право:

1.       Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане и третиране на отпадъците и поддържането на чистотата.

2.       Да сигнализират на общинската администрация за нарушение на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба.

3.       Да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане и третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.

4.       Да изискват ритмично и качествено изпълнение на дейностите по извозване на ТБО от населените места на общината.

5.       Да съдействат на контролните органи-ХЕИ-Ловеч, РИОСВ-Плевен и лицата определени със заповед на Кмета на Община Ловеч за актосъставители при констатиране на нарушения.

Чл.4. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни:

1.       Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъци извън тях.

Чл.7. Отговорен за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци от районите, включени в „Системата за организирано поддържане на чистотата на територията на Община Ловеч“, почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане е кмета на общината, който възлага чрез договор изпълнението на горепосочените дейности на лица по реда на ЗОП, съгласно чл. 16, ал.2 от ЗУО.

Чл.9. Лицата по чл.7 са длъжни:

1.       Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

1.  Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.

Чл.39.(1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци или юридическите лица се наказват с глоба, съответно имуществена санкция, както следва:

1. за нарушения по чл.4 и чл. 5; – от 500 до 2000лв.;

2. за нарушения по чл.6.; чл.7; чл.9, т.9; чл.20, ал.1; чл.22; чл.26, ал.2; чл.27, ал.1 и 2; чл.29, ал.1; чл.31, ал.1; чл.ЗЗ, ал.1; чл.35, ал.1; чл.37, ал.1. – 500 лв.;

3. за нарушения на чл.9, т.1, 6,7 и 8; чл.14, ал.1; чл.15; чл.16; чл.21; чл.23; чл.27, ал.З; чл.29, ал.2; чл.31, ал.2.; чл.ЗЗ, ал.2; чл.35, ал.2; чл.36;чл.37, ал.2 – от 300 до 2000 лв.

(2) При повторно нарушение глобата, съответно санкцията по ал.1, се налага в двоен размер.

 

 

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.