Фирма в Йоглав изнася патешки дроб за Франция

Се­дем пти­цек­ла­ни­ци в стра­на­та из­на­сят па­теш­ки дроб за Фран­ция въп­ре­ки сви­ре­па­та кри­за, съ­об­щи “Ка­пи­тал“. Сред про­из­во­ди­те­ли­те е и фир­ма „Авис“ в с. Йог­лав, Ло­веш­ка об­щи­на.

„На­лич­нос­ти­те от про­дук­ция в хла­дил­ни­те ка­ме­ри се уве­ли­ча­ват. Спо­ред на­ши­те френ­с­ки пар­т­ньо­ри та­зи го­ди­на до­ри по Ко­ле­да се усе­ти­ло по-стес­не­но тър­се­не и по-мал­ко же­ла­ние за по­куп­ки. Пра­ви­ло­то във все­ки френ­с­ки дом да има дроб по праз­ни­ци­те та­зи го­ди­на не е ва­лид­но“, ко­мен­ти­ра Пен­ка То­до­ро­ва, уп­рав­ля­ващ ди­рек­тор на „Авис“.

„Фран­цу­зи­те очак­ват от нас нис­ки це­ни. Те ве­че са убе­де­ни, че от Бъл­га­рия ид­ва ка­чес­т­вен про­дукт, но са с наг­ла­са, че той тряб­ва да е ев­тин. На­пос­ле­дък оба­че то­ва ста­ва все по-труд­но“, каз­ва Пен­ка То­до­ро­ва.

При­чи­на е не са­мо ско­кът в це­ни­те на то­ка, во­да­та и дру­ги­те кон­су­ма­ти­ви, но и на тру­да. Да за­дър­жиш око­ло 120 чо­ве­ка в кла­ни­ца­та не е лес­но. Ра­бо­та­та е нек­ва­ли­фи­ци­ра­на, но мно­го на­то­ва­ре­на. Тряб­ва да се пла­ща нав­ре­ме и то при­лич­ни зап­ла­ти, ко­и­то не­ми­ну­е­мо рас­тат“, обоб­ща­ва тя.

Бъл­га­рия е на тре­то мяс­то в све­та по про­из­вод­с­т­во с око­ло 2200 то­на па­теш­ки дроб на го­ди­на. Пред нас е и Ун­га­рия с 3000-3200 то­на го­диш­но, от­чи­та проф. Бо­рис Сто­и­ме­нов, пред­се­да­тел на бран­шо­вия Съ­юз на пти­це­въ­ди­те в Бъл­га­рия.  Спи­съ­кът на зна­чи­ми­те про­из­во­ди­те­ли се из­чер­п­ва с Ис­па­ния и Бел­гия, къ­де­то оба­че се про­из­веж­да да­леч по-мал­ко в срав­не­ние с дър­жа­ви­те в топ 3.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.