Найден Ангелов съветва министър Дянков

Мно­го­у­ва­жа­е­ми Си­ме­о­не, ка­то твой учи­тел по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра не мо­га да под­ми­на ак­тив­ния реч­ник на един ми­нис­тър.

То­ва каз­ва в пис­мо до фи­нан­со­вия ми­нис­тър учи­те­лят му по бъл­гар­с­ки от ло­веш­ка­та нем­с­ка гим­на­зия „Ек­зарх Йо­сиф I“ Най­ден Ан­ге­лов.

Ан­ге­лов има пред­вид из­ра­зи на ми­нис­тъ­ра ка­то „фе­о­дал­ни стар­ци“ за уче­ни­те от БАН и „ма­ло­ум­но“ за пред­ло­же­ние на ико­но­ми­чес­кия екип до пре­зи­ден­та. Вче­ра ста­на яс­но, че пред­с­та­ви­те­ли на биз­не­са от Ло­веч са си тръг­на­ли оби­де­ни след сре­ща с Дян­ков на 29 де­кем­в­ри. Той на­ре­къл дър­вен фи­ло­соф Га­лин Пе­ря­нов, шеф на круп­на­та фир­ма в гра­да „Ник­ром – Тръб­на ме­бел“. Пе­ря­нов пи­тал ко­га ще бъ­де вър­на­то ДДС-то на ком­па­нии, ко­и­то про­из­веж­дат и из­на­сят.

„Ком­па­нии ка­то на­ша­та все пак под­дър­жат ни­во в ус­ло­вия на кри­за, но се за­дъх­ва­ме от не­дос­тиг на сред­с­т­ва. За­дър­жа­не­то на ДДС от око­ло 800 000 ле­ва ни пос­та­вя в де­ли­кат­на си­ту­а­ция“, ка­за пред „24 ча­са“ Пе­ря­нов.

„Ед­на чеш­ка по­го­вор­ка гла­си: „Кой­то мъд­ро мъл­чи, по-доб­ре го­во­ри.“ След­вай я! Вяр­вам в та­лан­та и спо­соб­нос­ти­те, но жи­во­тът не е те­о­рия по учеб­ник. Един ми­нис­тър тряб­ва да е близ­ко до хо­ра­та и да го­во­ри по­пу­ляр­но, а не да из­пол­з­ва улич­на­та лек­си­ка, ко­я­то вле­зе в На­род­но­то съб­ра­ние за­ра­ди из­лиш­на еу­фо­рия още в на­ча­ло­то на пре­хо­да“, пи­ше 80-го­диш­ни­ят Ан­ге­лов и уточ­ня­ва, че съ­ве­тът му тряб­ва да се при­е­ма ка­то то­пъл и ба­щин­с­ки.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.