Какво ще се случи в Ловеч през 2010?

1. До края на 2010 г. ще тряб­ва да е го­тов за­во­дът край Ба­хо­ви­ца за мон­таж на ки­тайс­ки ко­ли. В не­го ще бъ­дат вло­же­ни 80 млн. ев­ро и ще за за­е­ти бли­зо 1400 ду­ши.

2. Тряб­ва да бъ­де от­к­ри­то но­во­то де­по за твър­ди от­па­дъ­ци край Ло­веч и да по­е­мат 50 000 то­на от со­фийс­ки­те бок­лу­ци, спо­ред най-пос­лед­ни­те ре­ше­ния на Об­щин­с­кия съ­вет в Ло­веч.

3. След ка­то бя­ха гла­су­ва­ни още 50 000 лв. об­щин­с­ки па­ри би тряб­ва­ло но­ви­ят ка­тед­ра­лен храм “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий“ да при­до­бие за­вър­шен вид, по­не вън­ш­но, до край на 2010.

4. Пос­ле­ди­ци­те от кри­за­та ще про­дъл­жат уда­ри­те си през пър­ва­та по­ло­ви­на на го­ди­на­та. Сък­ра­ще­ни­я­та в “Бал­кан“ АД и дру­ги мес­т­ни пред­п­ри­я­тия, пре­об­ра­зу­ва­не­то на об­лас­т­ни уп­рав­ле­ния и пре­мес­т­ва­не­то на про­из­вод­с­т­ва из­вът стра­на­та (“Ник­ром – Тръб­на ме­бел“) ще се от­ра­зят вър­ху ни­во­то на без­ра­бо­ти­ца­та.

5. През март ще бъ­де от­к­рит още един су­пер мар­кет – нем­с­ки­ят “Лидл“, чи­е­то от­к­ри­ва­не бе за­ба­ве­но по­ве­че от го­ди­на за­ра­ди кри­за­та. За­ед­но с “Пе­ни мар­кет“ те под­дър­жат най-нис­ки­те це­ни в Ло­веч и се­ри­оз­но се от­ра­зи­ха на по-мал­ки­те хра­ни­тел­ни ма­га­зи­ни.

6. До края на го­ди­на­та ще бъ­де го­то­ва но­ва­та сгра­да на Ад­ми­нис­т­ра­ти­яв­ния съд срещу хотел “Прези­диум”.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.