Хората с металотърсачи се обединяват във федерация

 

Над 100 лю­би­те­ли на ме­та­ло­тър­са­чи­те ид­ват в Ло­веч за уч­ре­дя­ва­не на На­ци­о­нал­на фе­де­ра­ция по ме­тал­де­тек­тинг, на­у­чи НГ. Съ­би­ти­е­то е на 1 но­ем­в­ри, не­де­ля, от 12 ч. в те­а­тъ­ра. Сред ос­нов­ни­те це­ли на сд­ру­же­ни­е­то са по­пу­ля­ри­зи­ра­не на хо­би­то ме­тал­де­тек­тинг, за­щи­та на за­кон­ни­те пра­ва и ин­те­ре­си на чле­но­ве­те, по­мощ на дър­жав­ни, мес­т­ни и неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни при по­ис­к­ва­не на тех­ни­чес­ка по­мощ – ме­тал­де­тек­тор­ни ус­т­ройс­т­ва. При ис­ка­не на тех­ни­чес­ка по­мощ от МВР, ДАНС и БА сд­ру­же­ни­е­то оказ­ва съ­дейс­т­вие, спаз­вай­ки пра­ви­ла­та и на­ред­би­те на съ­от­вет­но­то ве­дом­с­т­во.

Сред­с­т­ва­та, с ко­и­то сд­ру­же­ни­е­то пос­ти­га це­ли­те, включ­ват ини­ци­и­ра­не и учас­тие ка­то пар­т­ньор или бе­не­фи­ци­ент в мес­т­ни ини­ци­а­тив­ни гру­пи,  ан­га­жи­ра­не на ек­с­пер­ти, юрис­ти, кон­сул­тан­ти, пред­с­та­ви­те­ли на дру­ги НПО и ме­дии в за­щи­та на за­кон­ни­те пра­ва и ин­те­ре­си на все­ки член.

Ще ор­га­ни­зи­рат тес­т­ва­ния, тре­ни­ро­въч­на дей­ност, тур­ни­ри, ла­ге­ри, из­ле­ти, съ­бо­ри, със­те­за­ния. Ще из­дир­ват ме­тал­ни пред­ме­ти (пръс­те­ни, мо­не­ти, ук­ра­ше­ния, фраг­мен­ти и др.) в пар­ко­ве, уве­се­ли­тел­ни за­ве­де­ния, пла­жо­ве и час­т­ни имо­ти със съг­ла­си­е­то на соб­с­т­ве­ни­ка, ка­то се спаз­ват за­ко­ни­те на стра­на­та. Ще пра­вят ре­ги­о­нал­ни, на­ци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни сре­щи и пре­зен­ти­ра­не на ме­тал­де­тек­то­ри.

Член­с­кият внос е 24 лв. го­диш­но за фи­зи­чес­ки­те ли­ца и 72 лв. за юри­ди­чес­ки­те. Пред­виж­да се от­к­ри­ва­не­то на на­би­ра­тел­на смет­ка и вна­ся­не на не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти за ре­гис­т­ра­ция в съ­да.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.