Кирил Гумнеров пита за икономиката на Троян

Де­пу­та­тът от “Ата­ка“  Ки­рил Гум­не­ров по­пи­та в пе­тък по вре­ме на пар­ла­мен­тар­ния кон­т­рол  ми­нис­тър Си­ме­он Дян­ков как­во е със­то­я­не­то на про­миш­ле­ност­та в Тро­ян. Ло­веш­ки­ят де­пу­тат опи­са фа­ли­ти­те на мно­го от го­ле­ми­те фир­ми­те, зад­лъж­ня­лост­та, неп­ла­ща­не­то на зап­ла­ти, ши­ре­ща­та се без­ра­бо­ти­ца и бе­зиз­хо­ди­ца. В от­го­вор на­у­чи, че след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол мо­же да има са­мо в ед­на фир­ма – “Ел­ма“ АД.  Дру­ги­те фир­ми са с из­тек­ла дав­ност за кон­т­рол от стра­на на дър­жа­ва­та и ня­ма на­чин спо­ред се­гаш­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во дър­жа­ва­та да се на­ме­си.

От три­бу­на­та на На­род­но­то съб­ра­ние Ки­рил Гум­не­ров об­ви­ни глав­но со­ци­а­лис­ти­те и пре­диш­ни­те пра­ви­тел­с­т­ва за по­роч­на­та при­ва­ти­за­ция. Той бе реп­ли­ки­ран от мяс­то от Яна­ки Сто­и­лов, пре­ди де­пу­тат от Ло­веч, а се­га е от Мон­та­на.    (Още на стр. 3)

Де­пу­та­тът Ки­рил Гум­не­ров в из­ло­же­ни­е­то си под­чер­та, че го­ле­ми­те тро­ян­с­ки фир­ми дос­ко­ро оп­ре­де­ля­ха ико­но­ми­чес­кия об­лик на гра­да и на об­щи­на­та, то­ва са пред­п­ри­я­тия с  на­ци­о­нал­но зна­че­ние, ка­то “Хе­мус“,  “Маш­с­т­рой“,  “Ел­ма“ и дру­ги.

В ре­зул­тат на зас­тоя без­ра­бо­ти­ца­та в Тро­ян по офи­ци­ал­ни дан­ни ста­ва два пъ­ти по-ви­со­ка за кра­тък пе­ри­од, а по не­о­фи­ци­ал­ни дан­ни тя е на­рас­на­ла над три пъ­ти. То­ва е тра­ге­дия не са­мо за се­мейс­т­ва­та на ра­бот­ни­ци­те, но и за це­лия ре­ги­он, кой­то на прак­ти­ка не мо­же да оси­гу­ри по­ми­нък на ви­со­кок­ва­ли­фи­ци­ра­ни­те ра­бот­ни­ци.

Об­що­то мне­ние на хо­ра­та в гра­да е, че соб­с­т­ве­ни­ци­те на по­ве­че­то пред­п­ри­я­тия из­пол­з­ват кри­за­та ка­то по­вод да ги зат­во­рят, ко­е­то е щя­ло да ста­не и без въз­дейс­т­ви­е­то на све­тов­на­та фи­нан­со­ва кри­за.

На сре­ща с ми­нис­тър Тотьо Мла­де­нов кме­тът на гра­да на Тро­ян Мин­ко Аки­мов за­я­ви, че в част от пред­п­ри­я­ти­я­та се ре­жат стру­го­ве и дру­ги ма­ши­ни за скраб. Съ­що­то е пот­вър­де­но и от ак­ти­вис­ти­те на “Ата­ка“.

Как­ва е за­ко­но­ва­та въз­мож­ност Аген­ци­я­та за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол да вле­зе в те­зи пред­п­ри­я­тия и да ги ре­ви­зи­ра? При на­ру­ше­ния на при­ва­ти­за­ци­он­ни­те до­го­во­ри ще има­ли въз­мож­ност да се по­тър­си на­чин дър­жа­ва­та да си вър­не соб­с­т­ве­ност­та вър­ху фир­ми­те и по то­зи на­чин да за­щи­ти об­щес­т­ве­ния ин­те­рес? Как­ва от­го­вор­ност мо­же да се по­тър­си от соб­с­т­ве­ни­ци­те на фир­ми­те, ко­и­то с дейс­т­ви­я­та уни­жо­ща­ват ико­но­ми­чес­кия об­лик на Тро­ян?

Си­ме­он Дян­ков:

С из­к­лю­че­ние на “Ел­ма“ АД – Тро­ян, сро­кът за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол по от­но­ше­ние на ци­ти­ра­ни­те от вас дру­жес­т­ва  “Уни­тех“, „Хе­мус“, бив­ши­ят за­вод “Крик“ “Хрис­то Смир­нен­с­ки“,  “Маш­с­т­рой“ АД, ве­че е из­те­къл сро­кът за раз­т­рог­ва­не на те­зи до­го­во­ри. Ние сме пос­та­ве­ни пред свър­шен факт, за­ра­ди то­ле­ри­ра­не­то от пра­ви­тел­с­т­во­то на Сер­гей Ста­ни­шев на то­зи вид дейс­т­вия или по-ско­ро без­дейс­т­вия. Един­с­т­ве­но­то дру­жес­т­во в мо­мен­та, в ко­е­то все още мо­же да има след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е “Ел­ма“ АД. До­го­во­рът за про­даж­ба на “Ел­ма“ е склю­чен на 8 юли 2000 г. с ма­жо­ри­тал­ния соб­с­т­ве­ник на дру­жес­т­во­то “Ел­ма елек­т­ро­мо­то­ри“. По­куп­на­та це­на е в раз­мер на 515 хи­ля­ди ле­ва, към нас­то­я­щия мо­мент оба­че ку­пу­ва­чът е из­пад­нал в за­ба­вя­не по от­но­ше­ние на зап­ла­ща­не­то и дъл­жи бли­зо 300 хи­ля­ди ле­ва. Ве­че сме за­ве­ли съ­деб­ни де­ла и е по­да­де­но за­яв­ле­ние за из­да­ва­не на за­по­вед за не­за­бав­но из­пъл­не­ние. В ре­зул­тат соб­с­т­ве­ност на АД по смет­ка на аген­ци­я­та са пос­тъ­пи­ли су­ми в раз­мер на 54 749 лв. и про­дъл­жа­ват още две та­ки­ва наз­на­че­ния за пуб­лич­на про­дан на иму­щес­т­во.

И аз съм от те­зи край и съм бил в Тро­ян, ско­ро пак бях там и пот­вър­ж­дам, че има ико­но­ми­чес­ки, а от­там и со­ци­а­лен упа­дък на един та­къв ва­жен град. Упа­дъ­кът е от­час­ти и за­ра­ди проб­ле­ми­те, ко­и­то спо­ме­нах­те, а и въ­об­ще от без­ха­бе­ри­е­то на пре­диш­но­то  пра­ви­тел­с­т­во. На­дя­вам се да мо­жем да пре­о­бър­нем те­зи проб­ле­ми в не­що по-доб­ро за Тро­ян и об­щи­на­та.

Ки­рил Гум­не­ров:

При­е­мам ва­шия от­го­вор със сме­се­ни чув­с­т­ва, за­що­то знам, че за­ко­но­ви­те въз­мож­нос­ти са та­ки­ва. Ре­ал­но дър­жа­ва­та ня­ма лос­то­ве за вли­я­ние и кон­т­рол вър­ху по­доб­ни при­ва­ти­за­то­ри – не­що, ко­е­то ние от “Ата­ка“ от­дав­на ис­ка­ме. Ва­ши­ят от­го­вор до­каз­ва, че дър­жа­ва­та бе­ше аб­ди­ки­ра­ла от сво­и­те от­го­вор­нос­ти и не ис­ка да вли­яе вър­ху по­доб­ни проб­ле­ми. А те­зи проб­ле­ми дър­жа­ва­та са­ма си е съз­да­ла с бе­зум­ния си и бе­зот­го­во­рен на­чин на при­ва­ти­за­ция. Ви­на­та не е ва­ша, ни­то на се­гаш­но­то пра­ви­тел­с­т­во и пар­ла­мент. За­що­то при­ва­ти­за­ци­я­та се нап­ра­ви в рам­ки­те на 10-15 пра­ви­тел­с­т­ва от ня­кол­ко пра­ви­тел­с­т­ва на­ред, ко­и­то е вре­ме на по­не­сат соб­с­т­ве­на­та от­го­вор­ност.

Точ­но та­ка г-н Сто­и­лов (об­ръ­ща се към Яна­ки Сто­и­лов – бел. ред.), ваш ми­нис­тър бе при­ва­ти­за­тор.  Дър­жа­ва­та тряб­ва да за­щи­та­ва хо­ра­та. То­ва, че не но­сим ви­на, не зна­чи, че не тряб­ва да тър­сим ре­ше­ния. За раз­ли­ка от пре­диш­но­то пра­ви­тел­с­т­во, вяр­вам, че ще раз­г­ле­да­ме и ре­шим след де­ба­ти в та­зи за­ла по ка­къв път ще по­е­мем.

Въп­ро­сът, кой­то за­да­дох, е зна­ков и за­то­ва при­тес­ня­ва ко­ле­ги­те от БСП и ДПС.  А тех­ни­те по­ли­ти­ци се кри­ят и си за­ла­вят гла­ва­та в пя­съ­ка и не же­ла­ят да от­го­во­рят. А имен­но от то­зи от­го­вор за­ви­си как об­щес­т­во­то ще гле­да на нас – да­ли с омер­зе­ние или че вър­вим в пра­вил­на по­со­ка към со­ци­ал­на и  об­щес­т­ве­на спра­вед­ли­вост.

Си­ме­он Дян­ков:

То­ва не е проб­лем са­мо в Тро­ян, а и в ця­ла­та стра­на­та. Око­ло 6000 та­ки­ва де­ла са ми­на­ли в рам­ки­те на пре­диш­ни­те две пра­ви­тел­с­т­ва и Аген­ци­я­та и са ми­на­ли в след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол. За съ­жа­ле­ние, дав­ност­та за по­ве­че­то е из­тек­ла. Къ­де­то дав­ност­та е из­тек­ла и ние в рам­ки­те на то­ва за­ко­но­да­тел­с­т­во не мо­жем за нап­ра­вим ни­що, без да има про­мя­на на за­ко­но­ва­та ба­за. То­ва е го­лям проб­лем и теж­ко нас­лед­с­т­во. Ед­на част, око­ло 400 с ви­ся­щи проб­ле­ми, се ра­бо­ти се­га от Аген­ция за след­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол. За 2008 г. са съб­ра­ни са­мо 12 ми­ли­о­на, а ви­сят още над 800 млн. ле­ва.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.