АМ „Хемус“ с незащитен държавен интерес, имало конфликт с Натура 2000

Ав­то­ма­гис­т­ра­ла “Хе­мус“, как­то и дру­ги­те го­ле­ми път­ни про­ек­ти, са с не­за­щи­тен дър­жа­вен ин­те­рес. За АМ “Хе­мус“ има иде­ен про­ект, знае се от­къ­де  ще ми­на­ва, но не са раз­ра­бо­те­ни тех­ни­чес­ки­те про­ек­ти, за­я­ви ми­нис­тъ­рът на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­ус­т­ройс­т­во­то Ро­сен Плев­не­ли­ев пред бТВ вче­ра сут­рин.

Той очер­та ме­ха­низ­ма, по кой­то те­ре­ни­те пър­во се из­ку­пу­ват от круп­ни биз­нес­ме­ни, ко­и­то пос­ле се обез­ще­тя­ват от дър­жа­ва­та с ог­ром­ни су­ми. На го­ле­ми тър­го­ве се явя­вал са­мо по един учас­т­ник.

Съ­щев­ре­мен­но Плев­не­ли­ев от­ре­че твър­де­ни­я­та на Ру­мен Пет­ков пре­ди из­бо­ри­те, че ма­гис­т­ра­ла­та ще ми­на­ва през Пле­вен.  На твър­де­ни­е­то че ня­ма тра­си­ра­не, по-ра­но Пет­ков твър­дял, че Плев­не­ли­ев или не знае как­во ста­ва в ми­нис­тер­с­т­во­то, или лъ­же.

Ми­нис­тъ­рът от­но­во под­чер­та, че “бих за­сек­ре­тил тра­се­та­та на вся­как­ви ма­гис­т­ра­ли, за­що­то дър­жа­ва­та се из­нуд­ва от хо­ра, ко­и­то зна­ят от къ­де ще ми­не тра­се­то и про­да­ват зе­ми на по-ви­со­ки це­ни. Ня­ма дру­га дър­жа­ва в све­та, в ко­я­то в та­ка­ва сте­пен да не е за­щи­тен дър­жав­ния ин­те­рес. Без про­мя­на на за­ко­на ня­ма да ми­не, то­ва тряб­ва да ста­ва ав­то­ма­тич­но“, ко­мен­ти­ра още Плев­не­ли­ев.

От­дел­но при АМ “Хе­мус“ има и кон­ф­ликт с “На­ту­ра 2000”, приз­на за пър­ви път ми­нис­тъ­рът. За­то­ва част от тра­се­то тряб­ва да бъ­де из­мес­те­но.

За­ло­жи­ли сме па­ри за про­ек­ти­ра­не на  “Хе­мус“ и ще ра­бо­тим с екип на Све­тов­на­та бан­ка по про­ек­ти­ра­не­то. Тряб­ва да из­мис­лим мо­де­ла на пуб­лич­но-час­т­но пар­т­ньор­с­т­во, ка­за още ми­нис­тъ­рът.

Да­де при­мер, че със за­ем от бан­ка лих­ва­та ще е по-мал­ка и це­на­та по-нис­ка, от­кол­ко­то чрез кон­це­си­я­та.

Теж­ки ка­зу­си има­ло в Аген­ция “Път­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра“, ка­за още той. На въп­рос да­ли има по­ли­ти­чес­ко пок­ро­ви­тел­с­т­во над фир­ми, ко­и­то пе­че­лят ин­ф­рас­т­рук­тур­ни про­ек­ти, Ро­сен Плев­не­ли­ев ко­мен­ти­ра, че оп­ре­де­ле­но има съм­не­ния, но проб­ле­мът е, че то­ва не­що е не­до­ка­зу­е­мо.

От­тук на­та­тък ще взи­ма­ме ре­ше­ния и ще но­сим от­го­вор­ност, тъй ка­то до­се­га лип­с­ват та­ки­ва, за­ка­ни се ми­нис­тъ­рът.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.