Пишат на НГ: Вода газим, жадни ходим в Радювене

При­ну­ден съм да се обър­на към Вас и да мо­ля за ре­ша­ва­не на един из­к­лю­чи­тел­но ва­жен въп­рос за с. Ра­дю­ве­не. То­ва е ве­че мно­го­го­диш­на­та нуж­да на на­се­ле­ни­е­то от снаб­дя­ва­не­то му с пи­тей­на во­да, ко­я­то и днес – към сеп­тем­в­ри 2009 го­ди­на, е не­дос­та­тъч­на.

Във ви­со­ки­те час­ти на ма­ха­ли­те ня­ма во­да, а то­зи не­до­и­мък е по­ве­че не от ед­на, не от две, а по­ве­че от 20 го­ди­ни. На­се­ле­ни­е­то из­к­лю­чи­тел­но не­до­вол­с­т­ва от ви­нов­ни­те за тех­ни­те нес­го­ди ли­ца, но и до днес още ня­ма ре­ше­ние.

Още през 1990 г. лич­но аз от­к­рих три во­до­и­з­точ­ни­ка, от ко­и­то най-близ­ки­ят, до пом­пе­на­та стан­ция и с най-ма­лък де­бит, е вклю­чен във во­дос­наб­ди­тел­на­та мре­жа.

За дру­ги­те два не е нап­ра­ве­но ни­що. През 2008 го­ди­на на кмет­с­т­во с. Ра­дю­ве­не са от­пус­на­ти по ня­как­ва си смет­ка око­ло 20 000 лв. Но кме­ти­ца­та Га­ля Пет­ро­ва вмес­то да ги опол­зот­во­ри за за­до­во­ля­ва­не на нуж­да­та от пи­тей­на во­да, съ­щи­те са из­пол­з­ва­ни за об­за­веж­да­не на нов ка­би­нет. За­то­ва ли я из­б­рах­ме?

При­ла­гам ви сним­ка с ге­ра­на в мес­т­ност­та  “Йо­но­вец”. Имам и пър­ви­те стра­ни­ци от про­у­ч­ва­ни­я­та на две фир­ми от Ве­ли­ко Тър­но­во и Со­фия.

Ако смет­не­те, че на­се­ле­ни­е­то ни тряб­ва да бъ­де снаб­де­но с во­да за пи­е­не, за ми­е­не, во­да за жи­вот, нап­ра­ве­те не­о­б­хо­ди­мо­то за от­пус­ка­не на сред­с­т­ва в най-кра­тък срок. Обе­ща­вам пъл­но съ­дейс­т­вие и по­мощ от моя стра­на. Аз во­да за ме­не си имам!

По­я­с­не­ния

През 1990 год. в с. Ра­дю­ве­не, об­щи­на Ло­веч, е из­вър­ше­но про­у­ч­ва­не за от­к­ри­ва­не пи­тей­на во­да за до­пъл­ни­тел­но во­дос­наб­дя­ва­не на се­ло­то. По­ка­за­ни­ят де­бит е над 4 лит­ра в се­кун­да за мес­т­ност­та “Ионо­вец” /на сним­ка­та/. От 1990 го­ди­на до 2009 г. сел­с­ки­те кме­то­ве не са нап­ра­ви­ли ни­що та­зи во­да да бъ­де из­с­лед­ва­на и при год­ност да бъ­де вка­ра­на в на­пор­ния го­тов ре­зер­во­ар, кой­то се на­ми­ра на око­ло 500 мет­ра в I-ви сто­пан­с­ки двор на бив­ше­то ТКЗС с. Ра­дю­ве­не.

В мес­т­ност­та “Гор­на­та ялия” в зем­ли­ще­то на с. Ра­дю­ве­не на око­ло 150 мет­ра от пом­пе­на­та стан­ция съ­що има от 1990 го­ди­на но­во­о­т­к­рит во­до­и­з­точ­ник от фир­ми­те “Ге­ран строй” Ве­ли­ко Тър­но­во и “Ге­ран строй” Со­фия. Ед­на­та фир­ма до­каз­ва де­бит 3,00 лит­ра в се­кун­да, а вто­ра­та 2,8 лит­ра в се­кун­да.

До­ка­то кме­то­ве­те дре­мат, жи­те­ли­те на с. Ра­дю­ве­не жа­ду­ват!

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.