Три медии в Ловеч проверени за досиета

Три мес­т­ни елек­т­рон­ни ме­дии в Ловеч бя­ха про­ве­ре­ни от ко­ми­си­я­та по до­си­е­та­та, ста­ва яс­но от док­ла­да, пуб­ли­ку­ван на 3 ав­густ. Не са от­к­ри­ти соб­с­т­ве­ни­ци или жур­на­лис­ти с до­си­е­та. Тук е важ­но да се от­бе­ле­жи, че слу­жи­те­ли­те на съв­ре­мен­ни­те служ­би не се обя­вя­ват.

В „Зет­ра – Пет­ко Чер­нев“ ЕТ са про­ве­ре­ни  пет ли­ца. Че­ти­ри от тях не под­ле­жат на про­вер­ка по си­ла­та на чл. 26, ал. 4 от за­ко­на, тъй ка­то са ро­де­ни след 16 юли 1973 г. Ка­то  се знае кои ра­бо­тят в та­зи ме­дий­на гру­пи­ров­ка (тв прог­ра­ма “Зет­ра“, ра­дио “Зет­ра“ и в. “Ло­веч глас“), ве­ро­ят­но ста­ва ду­ма са­мо за соб­с­т­ве­ни­ка. Ко­ми­си­я­та не е ус­та­но­ви­ла при­над­леж­ност.

В Об­щин­с­ко ра­дио Ло­веч са про­ве­ре­ни две ли­ца. За гил­ди­я­та е яс­но, че то­ва са жур­на­лис­ти­те Ни­ко­ла Ко­лев и Ма­ри­я­на Дон­че­ва. Ко­ми­си­я­та обаче не е ус­та­но­ви­ла при­над­леж­ност.

В “Ли­а­ни ме­диа“ ЕО­ОД са про­ве­ре­ни две ли­ца. Две ли­ца не под­ле­жат на про­вер­ка по си­ла­та на чл. 26, ал. 4 от за­ко­на, то­ест ро­де­ни след 1973 г. Ко­ми­си­я­та не ус­та­но­ви при­над­леж­ност.

В спи­съ­ка с до­си­е­та с ло­веш­ки ко­рен е са­мо Сте­фан Най­де­нов Най­де­нов, кой­то не жи­вее в Ло­веч. Той е ро­ден през 1946  в с. Ка­ту­нец, об­ласт Ло­веч. Вер­бу­вал го слу­жи­тел о. р. Кр. Кръс­тев на 23.08.1980 г. Най­де­нов е бил е сек­ре­тен сът­руд­ник, агент към Шес­то уп­рав­ле­ние. Псев­до­ним – Ни­ко­лов. Соб­с­т­ве­ник е в „АЙ СИ ЕС“ ЕАД и  в „Ев­ро­фут­бол“ ООД.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.