Преди 40 г.: Първата стъпка на Луната и мълчанието на нашите медии

moon camera-shy.jpg1Точ­но пре­ди 40 го­ди­ни чо­век пра­ви пър­ви стъп­ки на Лу­на­та. То­га­ва по на­ши­те ме­дии то­ва съ­би­тие се пре­мъл­ча­ва. Мла­ди­ят по то­ва вре­ме учен от Дъл­бок дол, Тро­ян­с­ко, Пе­тър До­ков оба­че пи­ше пис­мо до от­дел “Сред­с­т­ва за ма­со­ва ин­фор­ма­ция на ЦК на БКП“ и пи­та:

За­що БНТ не пре­да­де ди­рек­т­но пър­во­то ка­ца­не на чо­век на Лу­на­та? Ста­ва въп­рос за об­що­чо­веш­ко пос­ти­же­ние, ко­е­то не би би­ло въз­мож­но без не­о­це­ни­мия при­нос на съ­вет­с­ка­та на­у­ка.

До­ков пи­та и за как­во по-точ­но вес­т­ни­ци­те кри­ти­ку­ват Сол­же­ни­цин, без да са го че­ли.

Лип­са­та на ак­ту­ал­на ин­фор­ма­ция ка­ра хо­ра­та да слу­шат вра­жес­ки стан­ции, пи­ше бъ­де­щи­ят жур­на­лист от ра­дио “Сво­бод­на Ев­ро­па“ и “Гла­сът на Аме­ри­ка“.

От­го­во­рил му за­веж­да­щи­ят от­дел Ян­чо Ге­ор­ги­ев: Ди­рек­тен ре­пор­таж за ка­ца­не­то на Лу­на­та не бил осъ­щес­т­вен по тех­ни­чес­ки при­чи­ни, а пре­да­тел­с­т­во­то на Сол­же­ни­цин не би мог­ло да бъ­де по­ка­за­но с от­дел­ни фраг­мен­ти.

То­ва че­тем в но­ва­та кни­га на жур­на­лис­та Пе­тър До­ков “Из­к­ри­ве­ни вре­ме­на“ (из­да­тел­с­т­во Фа­бер, Ве­ли­ко Тър­но­во, 2009 г.).

Пър­во­то ка­ца­не:

След ня­кол­ко ус­пеш­ни опи­та за ка­ца­не на кос­ми­чес­ки апа­ра­ти на по­вър­х­ност­та на Лу­на­та, осъ­щес­т­ве­ни от САЩ и от Ру­сия, на 16 юли 1969 г. от кос­ми­чес­ка­та ба­за в Кеймп Ка­на­ве­рал в САЩ е из­с­т­ре­лян кос­ми­чес­ки­ят ко­раб “АПО­ЛО-11″ с цел чо­век на Лу­на­та.

Че­ти­ри дни пъ­ту­ва “АПО­ЛО-11″ с три­ма ас­т­ро­нав­ти на бор­да: Н. Ар­м­с­т­ронг, Б. Ол­д­рин и М. Ко­линс, из­ми­на­ват 386 000 -км от Зе­мя­та до Лу­на­та. По­ле­тът, как­то и са­мо­то при­лу­ня­ва­не, се наб­лю­да­ват чрез те­ле­ви­зи­он­ния ек­ран от над 800 млн. ду­ши в 54 стра­ни на све­та.

На чет­вър­тия ден от из­с­т­рел­ва­не­то на “АПО­ЛО-11″ на 20 юли 1969 г., спус­ка­е­ми­ят апа­рат се от­де­ля от кос­ми­чес­кия ко­раб и се на­соч­ва към лун­на­та по­вър­х­ност. Ка­ца­не­то е ус­пеш­но, лю­кът се от­ва­ря и по мал­ка стъл­бич­ка пръв тръг­ва към Лу­на­та Нийл Ар­м­с­т­ронг, след­ван от Б. Ол­д­рин. И ето хо­ра­та от на­ша­та пла­не­та виж­дат как пра­те­ни­кът на Зе­мя­та стъп­ва на лун­на­та по­вър­х­ност, пра­вей­ки “… мал­ка крач­ка за чо­ве­ка, но ог­ро­мен скок за чо­ве­чес­т­во­то“.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.