Водачи на листи и мажоритарни кандидати в 11 МИР Ловеч, обновено

В 11 МИР Ловеч гласоподаватели са 134 005, мандатите са 4 и един мажоритарен. 

11 Ма­жо­ри­тар­ни кан­ди­да­ти

ПП „Ред, за­кон­ност, спра­вед­ли­вост“

Или­ян Пет­ров Ки­нов

ПП „ЛИ­ДЕР“

Ане­лия Ди­мит­ро­ва Ива­но­ва

ГЕРБ

Ана­то­лий Ве­ли­ков Йор­да­нов

ПП „Ата­ка“

Или­ян Ива­нов Пе­ев­с­ки

Ко­а­ли­ция за Бъл­га­рия

Свет­ла Ма­ри­но­ва Бъч­ва­ро­ва-Пи­рал­ко­ва

Съ­юз на пат­ри­о­тич­ни­те си­ли „За­щи­та“

Ма­рин Хрис­тов Ма­ри­нов

НД­СВ

Ди­ми­тър Цон­ков Ива­нов

Бъл­гар­с­ка­та ля­ва ко­а­ли­ция

Ан­на-Ма­ти Вла­ди­ми­ро­ва Ве­ле­ва

ПП „Зе­ле­ни­те“

Най­ден Най­де­нов Ча­къ­ров

Бъл­гар­с­ки На­ци­о­на­лен Съ­юз – НД

Звез­до­мир Ру­ме­нов Ан­д­ро­нов

“Си­ня­та ко­а­ли­ция“

Пе­тър Ни­ко­ла­ев Ни­ко­лов

17 Про­пор­ци­о­нал­ни лис­ти

с 86 кандидати

ПП „Ред, за­кон­ност, спра­вед­ли­вост“

1. Ата­нас Мар­ков Се­мов

2. Сте­фан Йо­си­фов Ге­цов

3. Ог­нян Или­ев Пет­ров

4. Или­ян Пет­ров Ки­нов

5. Три­фон Да­чев Три­фо­нов

6. Ан­на Си­ме­о­но­ва Зд­рав­ко­ва

7. Ге­ор­ги Ан­то­нов Ан­то­нов

8. Дон­ка Пен­че­ва Мин­ко­ва

ПП „ЛИ­ДЕР“

1. Ане­лия Ди­мит­ро­ва Ива­но­ва

2. Хрис­то Ма­ри­нов Ко­ва­чев

3. Рад­ка Вел­ко­ва Бо­ри­со­ва

4. Мар­тин Хрис­тов Ко­ев

5. Ан­д­рей Ива­нов Спа­сов

6. Га­ли­на Цан­ко­ва Пет­ко­ва

7. Ге­нис­лав Ива­нов Ка­ра­джов

8. Пе­тя Ра­дос­ла­во­ва Пет­ко­ва

ГЕРБ

1. Ана­то­лий Ве­ли­ков Йор­да­нов

2. Стан­ка Ла­ле­ва Шай­ле­ко­ва

3. Ми­ха­ил Не­нов Ни­ко­лов­с­ки

4. Ни­ко­лай Нан­ков Нан­ков

5. Хрис­то­фор Не­дел­чев Ач­ков

6. Пла­мен Кра­си­ми­ров Ог­ня­нов

7. Ге­ор­ги Пет­ков По­пов

8. Ва­ня Ива­но­ва Ива­но­ва-Кри­во­ши­е­ва

ДПС „Дви­же­ние за пра­ва и сво­бо­ди“

1. Вла­ди­мир Зи­но­ви­ев Буб­няк

2. Юнал Дже­ла­лов Мъс­тъ­нов

3. Сви­лен Ал­ди­нов Ру­си­нов

4. Ог­нян Ми­ле­нов Мин­чев

5. Иван­ка Ва­лен­ти­но­ва Сто­я­но­ва

6. Иве­ли­на Ан­ге­ло­ва Рай­ков­с­ка

7. Вла­ди­мир То­до­ров Ма­ри­нов

8. Аде­ли­на Ас­па­ру­хо­ва Мо­не­ва

ПП „Ата­ка“

1. Ки­рил Вла­ди­ми­ров Гум­не­ров

2. Или­ян Ива­нов Пе­ев­с­ки

3. Ми­ха­ил Пет­ков Ми­ков

4. Пе­тър Ни­ко­лов Пет­ров

Ко­а­ли­ция за Бъл­га­рия

1. Ев­ге­ний Ва­си­лев Узу­нов

2. Ди­ми­тър Ан­ге­лов Го­ров

3. Иван Ва­си­лев Ка­не­лов

4. Дон­ка Ива­но­ва Ми­хай­ло­ва

5. Ни­ко­лай Ива­нов Ни­ко­лов

6. Иван Ге­нов Ива­нов

7. Кра­си­мир Ве­се­ли­нов Джо­нев

8. Га­ли­на Ди­мит­ро­ва Ве­ле­ва

Съ­юз на пат­ри­о­тич­ни­те си­ли „За­щи­та“

1. Цве­тан Сто­и­ме­нов На­чев

2. Стеф­ка Сто­и­ме­но­ва На­че­ва

3. Ан­то­ния Стъ­о­яно­ва Ива­но­ва

4. Сте­фан Ми­шев Ней­ков

5. Ма­рин Хрис­тов Ма­ри­нов

НД­СВ

1. Дан­чо Ва­си­лев Къ­нев

2. Вла­ди­мир Ве­се­ли­нов Дас­ка­лов

3. Кра­си­мир Или­ев Гу­неш­ки

4. Да­рин­ка Хрис­то­ва Стан­че­ва

5. Бо­рис Да­на­и­лов То­мов

6. Иван Мил­ков Ива­нов

7. Пе­тя Ни­ко­ло­ва Ди­ко­ва

8. Пе­тър Йор­да­нов Цъ­ров

Бъл­гар­с­ка­та ля­ва ко­а­ли­ция

1. Ан­на-Ма­ти Вла­ди­ми­ро­ва Ве­ле­ва

2. Доб­рин­ка Ива­но­ва Ко­ня­ро­ва

3. Ми­ха­ил Ан­д­рев Ми­хай­лов

4. Три­фон­ка Поп­ко­ва Ве­ле­ва

5. Иван Пет­ров Опъл­чен­с­ки

ПП „Зе­ле­ни­те“

1. Най­ден Най­де­нов Ча­къ­ров

2. Ев­ге­ния Ден­ко­ва Ав­ра­мо­ва

ПД „Со­ци­ал­де­мок­ра­ти“

1. Лю­бо­мир Ки­ри­лов Ма­те­ев

2. Ма­рин Ен­чев Ра­ев

3. Ми­ми Ху­бе­но­ва Бо­зо­ва

ПП „Дру­га­та Бъл­га­рия“

1. Ге­ор­ги Ди­мит­ров Съб­чев

Обе­ди­не­ние на бъл­гар­с­ки­те пат­ри­о­ти (ОБП)

1. Мин­нет Па­шо­ва Де­ми­ро­ва

ПП „На­ци­о­нал­но дви­же­ние за спа­се­ние на Оте­чес­т­во­то“

1. Хрис­то Бо­чев Хрис­тов

2. Иван Най­де­нов Ра­ев

3. Гер­га­на Йор­да­но­ва Бо­ри­со­ва

4. Бо­ян Цвет­ков Ла­лов

Бъл­гар­с­ки На­ци­о­на­лен Съ­юз – НД

1. Звез­до­мир Ру­ме­нов Ан­до­нов

2. Ди­ми­тър Хрис­тов По­пов

3. Пе­тя Тин­че­ва Ге­ор­ги­е­ва

„Си­ня­та ко­а­ли­ция“

1. Пе­тър Ни­ко­ла­ев Ни­ко­лов

2. Кра­си­ми­ра Ма­ри­но­ва Рай­ков­с­ка

3. Ма­ри­е­ла Сто­е­ва Шош­ко­ва

4. Та­тя­на Ди­мит­ро­ва Сто­я­но­ва

5. Иво Ге­ор­ги­ев Рай­нов

6. Мер­джан Ге­ор­ги­ев Мер­джа­нов

7. Ге­ор­ги Ни­ко­лов Ми­тев

8. Ва­ле­ри Ве­се­ли­нов Бал­кан­с­ки

„За Ро­ди­на­та – ДГИ-НЛ“

1. Иван Пет­ров Див­чев

2. Мил­ко Ма­ри­нов Се­мер­джи­ев

Пар­тии и ко­а­ли­ции

за пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри

на 5 юли 2009 г.

по но­ме­ра на бю­ле­ти­ни­те:

№ 1 – ПП “Ред, за­кон­ност, спра­вед­ли­вост”

№ 2 – ПП “Ли­дер”

№ 3 – ГЕРБ

№ 4 – ДПС

№ 5 – ПП “Ата­ка”

№ 6 – Ко­а­ли­ция за Бъл­га­рия

№ 7 – Съ­юз на пат­ри­о­тич­ни­те си­ли “За­щи­та”

№ 8 – НД­СВ

№ 9 – Ко­а­ли­ция БЗНС

№ 10 – Бъл­гар­с­ка­та ля­ва ко­а­ли­ция

№ 11 – Пар­тия на ли­бе­рал­на­та ал­тер­на­ти­ва и ми­ра (ПЛАМ)

№ 12 – ПП “Зе­ле­ни­те”

№ 13 – ПП “Со­ци­ал­де­мок­ра­ти”

№ 14 – ВМРО – Бъл­гар­с­ко на­ци­о­нал­но дви­же­ние

№ 15 – ПП “Дру­га­та Бъл­га­рия”

№ 16 – Обе­ди­не­ние на бъл­гар­с­ки­те пат­ри­о­ти (ОБП)

№ 17 – ПП “На­ци­о­нал­но дви­же­ние за спа­се­ние на Оте­чес­т­во­то”

№ 18 – Бъл­гар­с­ки на­ци­о­на­лен съ­юз – НД

№ 19 – “Си­ня­та ко­а­ли­ция”

№ 20 –  “Ко­а­ли­ция за Ро­ди­на­та – ДГИ-НЛ”

Досегашните народни представители са пет:
Коалиция за България: Янаки Стоилов, Донка Михайлова, Йордан Йорданов
НДСВ: Даринка Станчева
БНД: Лидия Шулева

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.