Две ловешки предприятия съкращават 115 работници

Об­що 95 ра­бот­ни­ци – шло­се­ри, шлай­фис­ти, стру­га­ри от „Бал­кан“ АД и 20 стро­и­те­ли от фир­ма „Ми­леп­рес – Слав­чев“  ЕО­ОД, ще бъ­дат сък­ра­те­ни през март, съ­об­щи в по­не­дел­ник ше­фът на Ре­ги­о­нал­на служ­ба по за­е­тост­та Мин­чо Ди­ков.Уве­дом­ле­ни­я­та за ма­со­ви­те сък­ра­ще­ния от две­те ло­веш­ки пред­п­ри­я­тия вече са вне­се­ни.

Сък­ра­те­ни­те ра­бот­ни мес­та в края на яну­а­ри бя­ха 168. Обяв­ле­ни­я­та за ма­со­ви сък­ра­ще­ния бя­ха от „Ви­нал“ АД (38), „Ин­вест“ ООД (14), „Ка­пи­тан Вой­нов­с­ки“ АД, с. Чер­ни Вит (48), „Ел­ма“ АД Тро­ян (54) и „Ел­ма R“ ООД – Тро­ян (14).

Ня­ма опас­ност за сък­ра­те­ни­те от ре­ал­на­та ико­но­ми­ка, тъй ка­то па­рич­ни­ят ре­сурс от На­ци­о­нал­ния план за дейс­т­вие по за­е­тост га­ран­ти­ра ус­пеш­но­то им включ­ва­не в прог­ра­ми и мер­ки, твър­дят от Ре­ги­о­нал­на­та служ­ба по за­е­тост­та.

(Още за па­за­ра на тру­да в об­ласт­та на стр. 2

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.