Хвърлят Богоявленския кръст във вторник в 11 ч.

Бо­го­яв­лен­с­кият кръст ще бъ­де хвър­лен във во­ди­те на Осъм на 6 яну­а­ри в 11 ч. Тър­жес­т­ва­та ще за­поч­нат със Зла­то­ус­то­ва Све­та Ли­тур­гия в ка­тед­рал­ния храм “Св. Тро­и­ца“ и ос­ве­ща­ва­не на бой­ни­те зна­ме­на. Ли­тий­но­то шес­т­вие от хра­ма до пе­ше­ход­ния мост на пло­щад “Ек­зарх Йо­сиф I“ тръг­ва в 10,40 ч.

Бо­го­яв­ле­ние – Йор­да­нов­ден, е тре­ти­ят по зна­чи­мост хрис­ти­ян­с­ки праз­ник през го­ди­на­та. Спо­ред биб­лейс­ка­та ле­ген­да на то­зи ден Исус Хрис­тос е пок­ръс­тен във во­ди­те на ре­ка Йор­дан от Йо­ан Кръс­ти­тел. В мо­мен­та на кръ­ще­ни­е­то не­бе­то се от­ва­ря и Све­тият дух слиза вър­ху Хрис­тос във вид на гъ­лъб, а от не­бе­то се раз­нася глас: “То­зи е мо­ят въз­лю­бен син, в ко­го­то е мо­е­то бла­го­во­ле­ние!“. От­тук ид­ва и наз­ва­ни­е­то на праз­ни­ка – Бо­го­яв­ле­ние.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.