Съдът отряза МВР да следи в интернет

Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд от­ме­ни на 11 де­кем­в­ри ре­ше­ние на трич­ле­нен със­тав на съ­да, с ко­е­то бе от­х­вър­ле­на жал­ба­та на Фон­да­ция “Прог­ра­ма за дос­тъп до ин­фор­ма­ция“ за сле­де­не­то в ин­тер­нет.

Съ­дът от­ме­ни чл. 5 от ата­ку­ва­на на­ред­ба. Ре­ше­ни­е­то под­ле­жи на об­на­род­ва­не в ДВ и в от­ме­не­на­та част вли­за в си­ла от де­ня на об­на­род­ва­не­то. Спо­ред на­ред­ба­та за нуж­ди­те на опе­ра­тив­но-из­дир­ва­тел­на­та дей­ност, пред­п­ри­я­ти­я­та, пре­дос­та­вя­щи об­щес­т­ве­ни елек­т­рон­ни съ­об­щи­тел­ни мре­жи и/или ус­лу­ги, оси­гу­ря­ват на ди­рек­ция “Опе­ра­тив­но-тех­ни­чес­ка ин­фор­ма­ция“ при МВР па­си­вен тех­ни­чес­ки дос­тъп чрез ком­пю­тъ­рен тер­ми­нал до съх­ра­ня­ва­ни­те от тях дан­ни. Съ­дът при­е­ма, че нор­ма­та не пос­та­вя ни­как­ви ог­ра­ни­че­ния по от­но­ше­ние дан­ни­те, до ко­и­то се раз­ре­ша­ва дос­тъ­път чрез ком­пю­тъ­рен тер­ми­нал, а из­ра­зът “за нуж­ди­те на опе­ра­тив­но-из­дир­ва­тел­на­та дей­ност“ е мно­го общ и не да­ва га­ран­ции, че лич­ни­ят жи­вот на граж­да­ни­те е неп­ри­кос­но­вен. Текстът не пос­та­вя ус­ло­вия, пре­пят­с­т­ва­щи зло­у­пот­ре­ба с въз­мож­ност­та да се на­ру­ша­ват кон­с­ти­ту­ци­он­но га­ран­ти­ра­ни пра­ва на граж­да­ни­те.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.