Раздадоха „Мечове“ в Ловеч, библиотеката бойкотира

В петък вечер об­щи­на Ло­веч раз­да­де го­диш­ни­те си наг­ра­ди за кул­ту­ра, из­кус­т­во и жур­на­лис­ти­ка “Ло­веш­ки меч“. Но­си­тел на прес­тиж­на­та наг­ра­да за ли­те­ра­ту­ра ста­на Пет­ко Ге­ор­ги­ев за сти­хос­бир­ка­та си “Гро­ба“ (кни­га за мес­т­но за­ве­де­ние със све­тов­на сла­ва). Наг­ра­да­та за му­зи­ка оти­де при ци­гу­ла­ря Иван Ка­лов и пи­а­нис­та Ва­ле­рий Хо­мя­ков. Брейк тан­цьо­ри­те от “Electric style crew“ в ли­це­то на ръ­ко­во­ди­те­ля им Ата­нас Ли­чев се от­ли­чи­ха с наг­ра­да за тан­цо­во из­кус­т­во. При журналистите бе отличена Марияна Пенчева от Общинското радио. При ху­дож­ни­ци­те от­ли­чи­е­то взе жи­во­пи­се­цът Ти­хо­мир Вит­ков, а при те­ат­рал­ни­те дей­ци наг­ра­да­та по­лу­чи Сла­ва Ге­ор­ги­е­ва – ак­т­ри­са от Ло­веш­кия дра­ма­ти­чен те­а­тър. Наг­ра­да за ця­лос­тен при­нос по­лу­чи и хо­ре­ог­ра­фът Ва­лен­тин Ба­раш­ки.

Об­щи­ят наг­ра­ден фонд е 1400 ле­ва. Но­си­те­ли­те на наг­ра­да­та по­лу­ча­ват и ста­ту­ет­ка “Ло­веш­ки меч“, из­ра­бо­те­на от ху­дож­ни­ка Кра­си­мир Ан­ге­лов – Мак­ра­са, и гра­мо­та за при­нос в кул­тур­ния жи­вот на об­щи­на­та. На шо­у­то при­със­т­ва­ха ло­веш­ки­те де­пу­та­ти и кос­мо­нав­тът Ге­ор­ги Ива­нов.

Ли­че­ше оба­че от­със­т­ви­е­то на слу­жи­те­ли­те от биб­ли­о­те­ка­та, ко­и­то по то­зи на­чин из­ра­зи­ха не­съг­ла­си­е­то си с ня­кои наг­ра­ди. Как­то е из­вес­т­но, глав­ни­ят ре­дак­тор на НГ от го­ди­ни бой­ко­ти­ра съ­би­ти­е­то, за­ра­ди ня­кои про­я­ви на без­п­рин­цип­ност.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.