Апатия е обхванала ловчалии – коментар след провала на протестното пушене в Ловеч

Ха­рак­тер­на чер­та за лов­ча­лии е апа­тич­ност­та към всич­ко, пи­ше сай­тът Ло­веч­ту­дей. За съ­жа­ле­ние, ко­га­то не ува­жа­ваш се­бе си и не дър­жиш на соб­с­т­ве­но­то си дос­тойн­с­т­во и чест, ня­ма как да изис­к­ваш то­ва от дру­ги­те.

Днес (събота – б. р.) пред сгра­ди­те на ОДП и РПУ в Ло­веч ня­ма­ше пу­ша­чи. Лич­но аз не виж­дам ни­що ло­шо в не­о­фи­ци­ал­но из­ка­за­ни­те ис­ка­ния. Ня­ма ни­що ло­шо в то­ва, дър­жа­ва­та да спаз­ва пра­ви­ла­та, ко­и­то са­ма е съз­да­ла.

Мо­же би един­с­т­ве­но уп­рав­ля­ва­щи­те в Бъл­га­рия не раз­би­рат, че граж­да­ни­те на на­ша­та дър­жа­ва ве­че имат но­ви изис­к­ва­ния – на­пи­са­ни­те за­ко­ни и пра­ви­ла да се спаз­ват и да ва­жат за аб­со­лют­но всич­ки.

За пър­ви от мно­го го­ди­ни не дър­жа­ва­та, а граж­да­ни­те има­ме нуж­да от ред и за­кон­ност.

Пав­лин Ива­нов

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.