Ловешките полицаи излизат „да пушат“

По­ли­ца­и­те от Ло­веш­ка об­ласт се под­гот­вят за учас­тие в на­ци­о­нал­ни­те про­тес­ти, на­у­чи НГ. Очак­ва се по­ли­цейс­ки­те слу­жи­те­ли да се съ­бе­рат в съ­бо­та в 11 ч. пред сгра­да­та на Об­лас­т­на­та ди­рек­ция на по­ли­ци­я­та. Не е яс­но оба­че кол­ко от тях ще пос­ме­ят да под­к­ре­пят сто­лич­ни­те си ко­ле­ги.

На то­зи етап не­ща­та са в още в етап на под­го­тов­ка. В съ­що­то вре­ме в по­де­ле­ни­я­та има на­тиск за по­ту­ша­ва­не на стач­ни­те нас­т­ро­ения.Натиск бе упражнен и върху медиите, днес само НГ пише за настроенията сред ловешките полицаи.

Не­до­вол­с­т­во­то на по­ли­ца­и­те, ко­е­то е уни­кал­но за стра­на­та ни, дой­де след но­ви­на­та, че ня­ма да има 13 зап­ла­та. Раз­ру­ха­та, не­дос­ти­гът на бен­зин и със­то­я­ни­е­то на сис­те­ма­та са дру­ги при­чи­ни за про­тес­та. По­ли­ца­и­те се ор­га­ни­зи­рат чрез сво­и­те ин­тер­нет-фо­ру­ми, ка­то па­ро­ла­та е “да из­пу­шим по ци­га­ра”.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.