Иван Сотиров: Стопираме „презареждането“ с ченгета

p42304832Хо­ра­та от “кръг­ла­та ма­са“, вклю­чи­тел­но Жельо Же­лев, учас­т­ва­ха в един сце­на­рий на ко­му­нис­ти­те и ДС за от­ла­га­не на про­ме­ни­те, ка­за Иван Со­ти­ров (СДС) във втор­ник ве­чер в Ло­веч. Жельо Же­лев не кри­е­ше, че е мар­к­сист, той от­ри­ча­ше Ле­нин, но не и Маркс. Оне­зи, ко­и­то то­га­ва се во­де­ха за съз­да­те­ли на де­мок­ра­тич­ни­те си­ли, се ока­за­ха 90 про­цен­та чен­ге­та или убе­де­ни мар­к­сис­ти. То­ва е тра­ге­ди­я­та на СДС. Се­га за мен е мно­го важ­но да се разг­ра­ни­чим от те­зи хо­ра. За­що­то през го­ди­ни­те те пос­то­ян­но ни “пре­за­реж­да­ха“ с та­ки­ва хо­ра – мах­нем ед­ни, лъс­нат но­ви.

Все­ки един от шест­те кан­ди­да­ти в СДС за мяс­то­то на Пла­мен Юру­ков днес е сред хо­ра­та и раз­го­ва­ря с тях- то­ва е жи­ви­ят ор­га­ни­зъм, ка­за още кан­ди­да­тът за пред­се­да­тел на СДС Иван Со­ти­ров. Ка­то свои плю­со­ве той по­со­чи опи­та, пред­с­ка­зу­е­мост­та и вер­ност­та към дес­ни­те идеи.

Спо­ред не­го ос­нов­ни­ят про­бем при Пла­мен Юру­ков е лип­са на по­ли­ти­чес­ки опит. Виж­да­те, че об­ви­не­ни­я­та сре­щу не­го не се до­ка­за­ха, ни­то ед­но. От­го­вор­ност­та за не­го оба­че тряб­ва да се взе­ме от хо­ра­та, ко­и­то го из­б­ра­ха, зак­лю­чи Со­ти­ров.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.