Изнесоха окончателно филиала на Свищов

Из­не­со­ха окон­ча­тел­но Сви­щов­с­кия фа­кул­тет от До­ма на кни­га­та, а на 2 де­кем­в­ри са зак­ри­ти пар­ти­ди­те за ток и во­да, на­у­чи НГ. Та­ка в Ло­веч ве­че ня­ма иму­щес­т­во на фи­ли­а­ла на Сто­пан­с­ка­та ака­де­мия. Слу­жи­те­ли­те не хо­дят да ра­бо­та и ча­кат да се ре­ши съд­ба­та им.

От две го­ди­ни фа­кул­те­тът ня­ма сту­ден­ти. Оди­се­я­та на сгра­да­та е дъл­га. През 2001 г. ОбС да­ва без­въз­мез­д­но за 10 г. До­ма на кни­га­та на съз­да­де­ния Уни­вер­си­тет­с­ки цен­тър – Ло­веч, към Ве­ли­ко­тър­нов­с­кия уни­вер­си­тет. Тръг­ва оба­че де­ло сре­щу пред­с­та­ви­те­ля Иван Мин­ков ка­то не­ле­ги­ти­мен. Та­ка въ­зе­лът се за­тя­га.

През ок­том­в­ри 2003 г. об­щи­на­та под­пис­ва нов до­го­вор със Сви­щов за 10 г. пол­з­ва­не на сгра­да­та. През 2004 г. про­ек­тът за фи­ли­ал е от­тег­лен в Ми­нис­тер­с­кия съ­вет.

По-къс­но об­щи­на­ри­те за­дъл­жи­ха фи­ли­а­лът да ос­во­бо­ди сгра­да­та. Не е дис­ку­ти­ра­но оба­че не­го­во­то зак­ри­ва­не. Нап­ро­тив, го­во­ре­ше се за тръг­ва­не­то му през 2009 г. През ап­рил т. г. кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев ка­за, че е край­но вре­ме фа­кул­те­тът да за­ра­бо­ти. Пред­ло­же­на е сгра­да­та на учи­ли­ще “До­чо Пен­ков”.

Па­ра­лел­но със зак­ри­ва­не­то на фи­ли­а­ли­те уп­рав­ля­ва­ща­та пар­тия пос­то­ян­но го­во­ре­ше за не­об­хо­ди­мост­та от вис­ше учеб­но за­ве­де­ние в гра­да край Осъм. Въп­ре­ки ек­с­пер­т­ни­те сре­щи и пре­диз­бор­ни обе­ща­ния, на прак­ти­ка днес ня­маме висше, освен габровското. При­чи­ната е в лип­са­та на мла­ди хо­ра, нис­ки­те зап­ла­ти и лип­са­та на пер­с­пек­ти­ви. Из­г­леж­да Ло­веч не е прив­ле­ка­те­лен град за труд и ка­ри­е­ра, а са­мо за ту­ри­зъм, фут­бол и за­ба­ва, твър­дят за­поз­на­ти.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.