Трудно приемаме хората с увреждания

Со­ци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не, дос­тъп­на­та сре­да за хо­ра с ув­реж­да­ния, про­ме­ни в май­чин­с­т­вото и За­ко­на за дър­жав­ния слу­жи­тел бя­ха об­съж­да­ни в пе­тък на кръг­ла ма­са в Ло­веч, ини­ци­и­ра­на от де­пу­та­та Да­рин­ка Стан­че­ва (НД­СВ). Дос­та е нап­ра­ве­но, но още мно­го има да се же­лае, из­тък­на Ве­се­ла Ка­ра­и­ва­но­ва. По­ра­зи ме фак­та, че все още у нас труд­но се при­е­мат хо­ра­та с ув­реж­да­ния, до­пъл­ни тя. Не е дос­та­тъч­но слу­жи­те­лят да сле­зе до пар­те­ра за­ра­ди та­къв чо­век, той тряб­ва да е сред нас, ка­те­го­рич­на е Ка­ра­и­ва­но­ва. Тя из­тък­на рав­но­пос­та­ве­ност­та на по­ло­ве­те и спаз­ва­не на рег­ла­мент 1408 за пре­нос на оси­гу­ри­тел­ни пра­ва в ЕС.

Де­пу­та­тът Де­ни­ца Ди­мит­ро­ва (НД­СВ) пред­ла­га в За­ко­на за дър­жав­ния слу­жи­тел да има кво­та от 2 % за ра­бо­та за ли­ца с ув­реж­да­ния. Ако не е за­е­та, да не мо­гат дру­ги хо­ра да се наз­на­ча­ват. И да се на­ла­гат гло­би на ра­бо­то­да­те­ля. От про­ве­де­на­та по-ра­но при­ем­на пък дош­ла иде­я­та сти­ке­ри­те за ин­ва­ли­ди да ва­жат в ця­ла­та стра­на, а не са­мо в род­ния град.

Зоя Сла­во­ва от НОИ за­щи­ти уза­ко­ня­ва­не­то на фак­ти­чес­ко­то съп­ру­жес­т­во – ниещо, за ко­е­то цър­к­ва­та у нас се дър­па. На прак­ти­ка те­зи хо­ра от­г­леж­дат де­ца, те пък се нуж­да­ят от зд­ра­ва сре­да.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.