Най-малките читатели първи в „Голямото четене“ в Ловеч

Пър­во в ав­то­бу­са вля­зо­ха най-мал­ки­те чи­та­те­ли. Че­тя­щи­ят Ло­веч се стру­па в пе­тък пред град­с­ка­та биб­ли­о­те­ка, за да ча­ка тър­пе­ли­во ав­то­бу­са на Го­ля­мо­то че­те­не. Ос­та­на­ла­та част от гра­да се пи­та­ше как­во ли ста­ва, но и да им ка­жеш, ня­ма да те раз­бе­рат. 11-мет­ро­ви­ят ав­то­бус за­къс­ня, за­що­то труд­но мо­же­ше да ма­нев­ри­ра по зад­ръс­те­ни­те от ко­ли ули­ци.

Ча­ка­ше и Джу­ли­а­но (17 г.). Той но­се­ше на­шу­мя­ла кни­га на бъл­гар­с­ки ав­тор – “Ми­сия Лон­дон“ от Алек По­пов. Раз­би­рам, че е про­чел вни­ма­тел­но ро­ма­на от пос­ве­ще­ни­е­то към след­ва­щия чи­та­тел: “По­же­ла­вам ти ус­пе­ха и щас­ти­е­то, ко­е­то ге­ро­и­те на та­зи кни­га тър­сят, тук – в Бъл­га­рия!“ Пред­ла­гам на Джу­ли­а­но да си раз­ме­ним кни­ги­те из­вън ав­то­бу­са. Пог­лед­на моя Ра­дич­ков “Но­ев ков­чег“ и от­се­че: “Чел съм я“. С не­го е красавицата Ели­за­бет (18 г.), тя но­си це­ли че­ти­ри лю­би­ми кни­ги. По-къс­но ги виж­дам до­вол­ни, че са на­ме­ри­ли но­ви заг­ла­вия.

Кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев до­не­се “Бай Ганьо“ на Але­ко Кон­с­тан­ти­нов, за­що­то “ня­кои по­ли­ти­ци ве­че го над­ми­на­ха в пра­ве­но­то на по­ли­ти­ка“, до­пъл­ни той пред НГ.

Де­пу­та­тът от НД­СВ Да­рин­ка Стан­че­ва по­да­ри ро­ма­на “Тю­тюн“ на Ди­ми­тър Ди­мов, “Ис­то­рия сла­вя­но­бъл­гар­с­ка“ на Па­и­сий и из­да­ни­е­то за Лев­с­ки “На­ро­де!!!“.

Те­ле­ви­зи­он­ни­ят екип по­ло­жи дос­та уси­лия, за да хва­не съ­би­ти­е­то. Еди­ни­ят опе­ра­тор до­ри се ка­чи на кран на “Еко“, за да сни­ма от­ви­со­ко мно­жес­т­во­то.

Кои го­ле­ми сю­же­ти и ми­то­ве е дал Ло­веч на на­ша­та ли­те­ра­ту­ра, то­ва ра­зис­к­ва­ха ре­пор­тер­ка­та Ири­на Не­де­ва и жур­на­лис­тът Цве­тан То­до­ров. На ча­ша ка­фе, ка­то ста­ри при­я­те­ли, те го­во­ри­ха за Лев­с­ки и поп Кръс­тю, за са­ти­рич­на­та ли­ния, тръг­на­ла от “Лов­чан­с­ки­ят вла­ди­ка“ на Те­о­до­сий Ико­но­мов, за Ези­ко­ва­та гим­на­зия и за ла­ге­ра на смърт­та “Слън­чев бряг“. Ре­пор­та­жът бе из­лъ­чен в по­не­дел­ник сут­рин­та по БНТ.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.