Христо Стоянов ще гостува в Ловеч

Скан­дал­ни­ят пи­са­тел Хрис­то Сто­я­нов („Скри­ти­ят жи­вот на ед­на по­ма­ки­ня“, „Ко­пе­ле­то – Еван­ге­лие от Юда“) ще гос­ту­ва в Ло­веч след две сед­ми­ци с пре­ми­е­рата на най-но­ва­та кни­га „За­пис­ки по Бъл­га­рия“. “ В нея са вклю­че­ни есе­та­та му, пуб­ли­ку­ва­ни във вес­т­ник „Но­ви­нар“, за­ед­но с ко­мен­та­ри­те към тях от ин­тер­нет фо­ру­ма на все­кид­нев­ни­ка.

За­ед­но с пи­са­те­ля ще дой­де и ак­тьо­рът Йор­дан Пет­ков, кой­то ще про­че­те по из­к­лю­чи­тел­но ин­т­ри­гу­ващ на­чин част от есе­та­та и ко­мен­та­ри­те към тях, взе­ти от ин­тер­нет фо­ру­ма на вес­т­ник „Но­ви­нар“, ко­и­то пи­са­те­лят съ­що е вклю­чил в кни­га­та си. Нас­ко­ро Хрис­то Сто­я­нов из­да­де и“Нев­ръс­т­ни стар­ци“. Оп­ре­де­ля я ка­то „аб­сур­ден, ве­сел и тъ­жен, на­луд­ни­чав ро­ман“. Кни­га­та е пи­са­на пре­ди 10 но­ем­в­ри 1989 г., но ръ­ко­пи­сът е из­зет от Дър­жав­на си­гур­ност. По-къс­но, в го­ди­ни­те на пре­хо­да, Хрис­то Сто­я­нов го из­да­ва под псев­до­ни­ма Крис Сто­ун.

Най-ве­ро­ят­но съ­би­ти­е­то ще се про­ве­де в кни­жар­ни­ца „Пин­г­ви­ни­те“ в Си­ти цен­тър.

Хрис­то Сто­я­нов е ро­ден през 1956 г. в гр. Габ­ро­во, из­рас­т­ва в гр. Смо­лян, в Ро­до­пи­те. Ос­вен скан­дал­ни­те бе­лет­рис­тич­ни твор­би, ав­то­рът е из­дал и седем сти­хос­бир­ки. По­се­ща­вал е мно­гок­рат­но Ло­веч по по­вод на своите кни­ги.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.