При закрити врати гледат делото за катастрофата на Нихат Зия

При зак­ри­ти вра­ти тръг­на в пе­тък де­ло­то на Ло­веш­кия ок­ръ­жен съд за теж­ка­та ав­то­мо­бил­на ка­тас­т­ро­фа край се­ло Мик­ре, при ко­я­то за­ги­на­ха че­ти­ри­ма ду­ши, а зам.-ми­нис­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то Ни­хат Зия из­пад­на в про­дъл­жи­тел­на ко­ма, съ­об­щи ра­дио Фо­кус. За от­с­т­ра­ня­ва­не на жур­на­лис­ти­те от за­ла­та нас­тоя за­щи­та­та на под­съ­ди­ма­та Аг­ли­ка Ико­но­мо­ва, ко­я­то при­чи­ни ка­тас­т­ро­фа­та. Ка­то мо­тив за из­гон­ва­не­то на жур­на­лис­ти­те ад­во­кат Ру­мен Кон­с­тан­ти­нов из­тък­на фак­та, че за­мес­т­ник-ок­ръж­ни­ят про­ку­рор Ки­рил Пет­ров е пре­вър­нал де­ло­то в цирк, обя­вя­вай­ки пред ко­рес­пон­ден­та на ра­дио Фо­кус – Ве­ли­ко Тър­но­во да­та­та и ча­са му. Кон­с­тан­ти­нов бе под­к­ре­пен и от ко­ле­га­та си Хрис­тов, съ­що ад­во­кат на под­съ­ди­ма­та. Съ­дът ува­жи же­ла­ни­е­то на за­щи­та­та.

На зак­ри­то­то за­се­да­ние тряб­ва­ше да бъ­де пред­с­та­ве­на ав­то­тех­ни­чес­ка ек­с­пер­ти­за. В за­ла­та при­със­т­ва­ха ек­с­пер­ти и близ­ки на пос­т­ра­да­ли­те и за­ги­на­ли­те.

Ве­риж­на­та ка­тас­т­ро­фа край Мик­ре ста­на на 8 де­кем­в­ри 2006 го­ди­на. Спо­ред след­с­т­ви­е­то, тя бе при­чи­не­на от Аг­ли­ка Ико­но­мо­ва от Со­фия. На мяс­то за­ги­на­ха че­ти­ри­ма ду­ши, а зам.-ми­нис­тър Ни­хат Зия все още е в ко­ма.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.