Димитър Горов ще подобрява движението в Ловеч

Червената об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция тряб­ва пър­во да по­доб­ри ор­га­ни­за­ци­я­та на дви­же­ние в гра­да и да съз­да­де ус­ло­вия за пар­ки­ра­не в цен­т­рал­на­та част. Това изтъкна като приоритет пре­из­б­раният Ди­ми­тър Го­ров (37 г.) за ли­дер на БСП . Но­ви­ят-стар пред­се­да­тел има­ше един-един­с­т­вен съ­пер­ник – пред­се­да­те­лят на Об­щин­с­кия съ­вет Мил­ко Не­дял­ков. Двамата отдавна са абонирани за властта.

В на­ве­че­ри­е­то на фо­ру­ма Ди­ми­тър Го­ров, обаче за­я­ви, че в БСП ня­ма хо­ра, на мес­т­но или на цен­т­рал­но ниво, ко­и­то да са або­ни­ра­ни за ръ­ко­во­ди­те­ли.

Според Горов, тряб­ва още да се ог­ра­ни­чи би­то­ва­та прес­тъп­ност, особено в сел­с­ки­те ра­йо­ни. Необходими са се­ри­оз­ни стъп­ки за от­с­т­ра­ня­ва­не на ру­ти­ни­ра­но­то по­ве­де­ние при чи­нов­ни­ци­те в кмет­с­т­во­то, ко­ито не­ряд­ко съз­да­ват проб­леми на обик­но­ве­ни­те граж­да­ни.

Де­вет де­ле­га­ти ще пред­с­тав­ля­ват Ло­веч на кон­г­ре­са на пар­ти­я­та на 22 но­ем­в­ри.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.