Скандал с ловешки имот край Обзор

Имот край Не­се­бър, стара соб­с­т­ве­ност на бив­шия Ло­веш­ки ок­ръ­жен съ­вет, от­дел “Сел­с­ко сто­пан­с­т­во”, зас­та­на в цен­тъ­ра на скан­дал. Апе­тит­ни­те 12 дка на То­ма То­до­ров са про­да­ден през 1961 г. на Ок­ръж­ни­я съ­вет. В но­та­ри­ал­ни­я акт пи­ше, че имо­тът е ку­пен за 37 500 лв. Ни­кой оба­че не е ис­кал съг­ла­си­е­то на То­ма То­до­ров. Спо­ред ек­с­пер­ти, та­зи про­даж­ба не е прек­ра­ти­ла соб­с­т­ве­ност­та му. За­то­ва пре­ди 14 го­ди­ни об­щин­с­ка­та по­зем­ле­на ко­ми­сия в Не­се­бър му я въз­с­та­но­вя­ва.

В мо­мен­та квад­рат­ни­ят ме­тър край Об­зор е 210 ев­ро. От­дел “По­чив­но де­ло на сел­с­ко сто­пан­с­т­во и хра­ни­тел­на­та про­миш­ле­ност” в Ло­веч ка­те­го­рич­но от­каз­ва да на­пус­не имо­та и го да­ва под на­ем на час­т­на­та ту­рис­ти­чес­ка фир­ма “Клас хо­ли­дейс”. В края на 1998 г. то­га­ваш­ни­ят зе­ме­дел­с­ки ми­нис­тър Вен­цис­лав Вър­ба­нов на­реж­да имо­тът да се вър­не на нас­лед­ни­ци­те. Два ме­се­ца по-къс­но той от­ме­ня за­по­вед­та си.

И до днес кон­ф­лик­тът за терена про­дъл­жа­ва, пи­ше в. “168 ча­са”.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.