Ловешката „Атака“ поиска оставка на кабинета

Дек­ла­ра­ция с иск пра­ви­тел­с­т­во­то на Трой­на­та ко­а­ли­ция да по­да­де не­за­бав­но ос­тав­ка ог­ла­си в пе­тък ло­веш­ка­та „Ата­ка“. До­ку­мен­тът е пред­с­та­вен и пред Об­щин­с­кия съ­вет, съ­об­щи об­лас­т­ни­ят ли­дер на  на­ци­о­на­лис­ти и зам.-пред­се­да­тел на ОбС Ки­рил Гум­не­ров.

Ка­би­не­тът тряб­ва да се от­тег­ли от власт­та за­ра­ди по­ре­ди­ца­та от без­п­ре­це­ден­ти скан­да­ли, ре­зул­тат от уп­рав­ле­ни­е­то на БСП, ДПС и НД­СВ. Опас­ни са и опи­ти­те да бъ­де въз­ро­де­на по­ли­ти­чес­ка­та по­ли­ция у нас с де­ло­то „Га­ле­рия“. Има ико­но­ми­чес­ки ге­но­цид вър­ху бъл­га­ри­те. Яв­на е нес­по­соб­ност на трой­на­та ко­а­ли­ция да се спра­ви с на­би­ра­ща­та ско­рост ико­но­ми­чес­ка кри­за, а ко­руп­ци­я­та про­цъх­тя­ва на всич­ки уп­рав­лен­с­ки ни­ва.

Опи­тах да вка­рам дек­ла­ра­ци­я­та в днев­ния ред на пос­лед­на­та об­щин­с­ка се­сия, за да из­ле­зе от име­то на об­щин­с­кия съ­вет, ка­за пред НГ Гум­не­ров. За жа­лост всич­ки ос­та­на­ли гру­пи от­ка­за­ха да ме под­к­ре­пят, но аз ня­ма да се от­ка­жа и пак ще проб­вам.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.