Троян отбеляза 140 години като град на Петковден

С гор­дост за сво­я­та пред­п­ри­ем­чи­вост през ве­ко­ве­те Тро­ян от­бе­ля­за тър­жес­т­ве­но във втор­ник, Петковден, сво­я­та 140-го­диш­ни­на ка­то град. Ние сме тре­ти­ят град в стра­на­та, кой­то е елек­т­ро­фи­ци­ран, под­чер­та­ха ора­то­ри­те. За пър­ви път на по­доб­но тър­жес­т­во бе пред­с­та­ве­на жи­ва кар­ти­на как през 1868 г. пър­вен­ци­те на се­ло Тро­ян са из­мо­ли­ли от турски­те влас­ти да бъ­дат град.

– Ще из­ти­чам до се­ло да съ­об­щя ра­дос­т­на­та но­ви­на! – про­вик­на­ло се ед­но мом­че.

– -Не до се­ло, а до гра­да! – скас­т­рил го кме­тът, ка­то за по-си­гур­но му из­дър­пал и ухо­то.

Мно­жес­т­во­ спор­т­ни, му­зи­кал­ни и те­ат­рал­ни про­я­ви, кон­цер­ти и из­лож­би съ­път­с­т­ва­ха юби­лея. Гос­ти от Виньо, Фран­ция, Ел­ван­ген, Гер­ма­ния и Дой­ран, Ма­ке­до­ния, бя­ха дош­ли в Тро­ян. Де­пу­та­ти­те Ли­дия Шу­ле­ва и Дон­ка Ми­хай­ло­ва, ли­де­рът на ГЕРБ Цве­тан Цве­та­нов, кме­то­ве от об­ласт­та и гос­ти от стра­на­та съ­що бя­ха в бал­кан­с­кия град. На тър­жес­т­ве­на об­щин­с­ка се­сия бя­ха обя­ве­ни за по­чет­ни граж­да­ни два­ма тро­ян­ци, еди­ни­ят пос­мър­т­но.

Еди­ни­ят е Кон­с­тан­тин Фичев, пър­ви­ят де­мок­ра­тич­но из­б­ран кмет на Тро­ян след 1989 г. (1991 г. – 1995 г.), е уп­рав­ле­нец със се­ри­оз­ни зас­лу­ги в но­ви­те ико­но­ми­чес­ки ре­ал­нос­ти, ак­ти­вен об­щес­т­ве­ник и кул­ту­рен де­ец.

Вто­ри­ят е Хрис­то Ди­мит­ров-Мас­ти­ка­та (пос­мър­т­но, по­чи­нал 2003) – мес­тен ли­дер на СДС в пър­ви­те го­ди­ни на про­ме­ни­те, то­ле­ран­тен и мъ­дър по­ли­тик, за­па­зил со­ци­ал­ния мир.

Бла­го­да­ря на те­зи, ко­и­то гла­су­ва­ха, как­то и оне­зи, ко­и­то не гла­су­ва­ха (со­ци­а­лис­ти­те- бел. ред.), за­що­то мо­ят Хрис­то се бо­ри за то­ва, все­ки да ка­же от­к­ри­то мне­ни­е­то си, ка­за съп­ру­га­та му.

С по­че­тен знак „Зла­тен герб – Тро­ян “ се наг­раж­да­ват Му­зе­ят на на­род­ни­те ху­до­жес­т­ве­ни за­на­я­ти и при­лож­ни­те из­кус­т­ва , МБАЛ – Тро­ян, инж. Ан­д­рей Ан­д­ре­ев, ху­дож­ни­кът Гри­гор Пър­вев, учи­те­лят Иван По­пов и ис­то­рич­ка­та Пен­ка Пет­ро­ва-Го­лийс­ка; с „По­чет­на знач­ка – Тро­ян“ – му­зи­кал­ната пе­да­гож­ка Бон­ка Ми­не­ва и кра­е­вед­ка­та д-р Сла­вя­на Дрян­с­ка.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.