Имот в Гумощник пак влезе в съда в Троян

От­но­во стар­ти­ра де­ло­то за т. нар. „Ки­лий­но­ учи­ли­ще“ в с. Гу­мощник вче­ра в Тро­ян­с­кия ра­йо­нен съд. Слу­ча­ят ве­че е бил раз­г­леж­дан и от­но­во е вър­нат от гор­на ин­с­тан­ция в Тро­ян. Кон­ф­лик­тът е меж­ду цър­к­ва­та в ли­це­то на отец Ста­ни­мир и чи­та­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во в се­ло­то, зад ко­е­то стои поч­ти ця­ло­то на­се­ле­ние.

Са­мо­то ки­лий­но учи­ли­ще е стро­е­но през 1829 г, а цър­к­ва­та – де­сет го­ди­ни по-къс­но, съ­об­щи тро­ян­с­ки­ят об­щин­с­ки съ­вет­ник Или­ян Пе­ев­с­ки, кой­то сле­ди слу­чая. През 1976 – 1979 г. е от­ре­ден един пар­цел до цър­к­ва­та и учи­ли­ще­то, кой­то днес съ­що е пред­мет на спор. Към не­го ин­те­ре­си е про­я­вил и бив­ши­ят кмет­с­ки на­мес­т­ник Ми­лен Ко­лев. Тук има прес­тъп­но по­ве­де­ние, об­щи­на­та не си е за­щи­ти­ла ин­те­ре­си­те, а днес цър­к­ва­та ис­ка да прис­вои имот, кой­то е бил пар­ко­ва зо­на и свет­с­ко учи­ли­ще, счи­та Пе­ев­с­ки.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.