Иван Драшков се съгласи на проверка за конфликт на интереси

Иван Драш­ков, бивш за­мес­т­ник-ди­рек­тор на ДАНС, в сря­да се съг­ла­си да бъ­де под­ло­жен на про­вер­ка от не­за­ви­си­ма за­пад­на фир­ма за кон­ф­ликт на ин­те­ре­си по вре­ме на 24 го­диш­на­та си служ­ба в МВР. То­ва ста­на след по­ка­на на Сте­фан Га­ми­зов в ефи­ра на Би­Ти­Ви.Спо­ред по­ли­ти­чес­кия ана­ли­за­тор, Драш­ков е бил проб­лем­на­та фи­гу­ра в ДАНС и не слу­чай­но бе за­щи­тен от Ах­мед До­ган. Въз­мож­но би­ло да има и вън­шен на­тиск, за­то­ва ня­ма­ло мо­ти­ви при увол­не­ни­е­то му. Във втор­ник Драш­ков да­де ин­тер­вю пред „Но­ва те­ле­ви­зия“ в пре­да­ва­не­то „Ко­ри­та­ров Live„. Пред­ла­га­ме ви го със сък­ра­ще­ния. Ин­тер­вю­то е важ­но с фак­та, че по нед­вус­мис­лен на­чин на­веж­да на ми­съл­та, че де­ло­то „Га­ле­рия“ с под­с­луш­ва­не­то на жур­на­лис­ти е би­ло на­ре­де­но от най-ви­со­ко мяс­то. Спо­ред лов­ча­ли­я­та Иван Драш­ков, не­го­во­то увол­не­ние е най-мал­ко­то обид­но за ло­ял­ни­те слу­жи­те­ли на спец­с­луж­би­те.

Во­дещ: То­ва е про­то­ко­лът от про­ве­де­на­та про­вер­ка в ДАНС от Ко­ми­си­я­та по вът­реш­на си­гур­ност и об­щес­т­вен ред към НС. Ста­ва ду­ма за сре­ща­та на шес­ти­ма де­пу­та­ти с пред­се­да­те­ля и чле­но­ве на вис­ши струк­ту­ри на ръ­ко­вод­с­т­во­то на ДАНС. Ни­къ­де не срещ­нах ва­ше­то име, г-н Драш­ков, в ка­къв­то и да е би­ло кон­текст. От то­ва след­ва ли, че вие има­те ня­как­во по-осо­бе­но от­но­ше­ние към ин­фор­ма­ци­он­но де­ло “Га­ле­рия“, ако не ви спо­ме­на­ват пря­ко?

Иван Драш­ков: Ня­мам ни­как­во от­но­ше­ние по-осо­бе­но по най-еле­мен­тар­ни­ят от­го­вор, че ня­ма ни­как­во от­но­ше­ние към ин­фор­ма­ци­он­но де­ло “Га­ле­рия“.

Во­дещ: Как та­ка ня­ма­те ни­как­во от­но­ше­ние?

Иван Драш­ков: Ами ня­мам от­но­ше­ние. Ин­фор­ма­ци­он­но де­ло “Га­ле­рия“ е раз­по­ре­де­но от съ­от­вет­ния ред, то е вид­но от про­то­ко­ла, кой­то вие ци­ти­рах­те. Са­ми­ят аз на­у­чих по­ве­че под­роб­нос­ти за ин­фор­ма­ци­он­но де­ло “Га­ле­рия“ от са­мия то­зи про­то­кол. Раз­по­ре­де­но е на ди­рек­то­ра на Вът­реш­на си­гур­ност пред­вид съм­не­ния за из­ти­ча­не на вът­реш­на и кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция да се об­ра­зу­ва то­ва де­ло.

Во­дещ: Кой е раз­по­ре­дил то­ва?

Иван Драш­ков: То­ва, ко­е­то знам е, че е раз­по­ре­де­но от пред­се­да­те­ля на аген­ци­я­та.

Во­дещ: Има ед­но об­с­то­я­тел­с­т­во, ко­е­то бе­ше из­не­се­но он­зи ден на пър­ва­та прес­кон­фе­рен­ция да­де­на в сгра­да­та на ДАНС от го­во­ри­те­ля на аген­ци­я­та Зоя Ди­мит­ро­ва, че е бил под­с­луш­ван все пак със спе­ци­ал­ни ра­зуз­на­ва­тел­ни сред­с­т­ва един жур­на­лист, как­то тя твър­ди. За да бъ­де под­с­луш­ван оба­че ня­кой тряб­ва спе­ци­ал­но под­пи­са­но пис­мо, с ко­е­то се изис­к­ва упот­ре­ба­та на спе­ци­ал­ни ра­зуз­на­ва­тел­ни сред­с­т­ва. Кой в ДАНС има пра­во да под­пис­ва ис­ка­ния за упот­ре­ба на спе­ци­ал­ни ра­зуз­на­ва­тел­ни сред­с­т­ва?

Иван Драш­ков: Ис­кам са­мо да ка­жа пре­ди то­ва ня­кол­ко ду­ми, тъй ка­то аз съ­що до­ня­къ­де се за­поз­нах с изяв­ле­ни­я­та на пре­са­та­ше­то на ДАНС г-жа Зоя Ди­мит­ро­ва, ко­я­то мно­го ува­жа­вам ка­то жур­на­лист, но там ми се стру­ва, че бя­ха по­да­де­ни ма­ни­пу­ла­тив­но ня­кои фак­ти, в сми­съл, че се ка­за, че “Га­ле­рия“ за­поч­на в пе­ри­од, в кой­то г-н пред­се­да­те­лят е бил в от­пуск, а аз съм го за­мес­т­вал.

Во­дещ: Та­ка се ка­за, да.

Иван Драш­ков: Зна­чи ни­що чуд­но да е ста­на­ло та­ка. Но тук ста­ва въп­рос за чис­то тех­но­ло­гич­ни проб­ле­ми, а не за проб­ле­ми, свър­за­ни с раз­по­реж­да­не­то – кой е раз­по­ре­дил де­ло­то.

Во­дещ: То­ест не сте вие чо­ве­кът, кой­то е из­да­вал раз­по­реж­да­не – пис­ме­но или ус­т­но, за от­к­ри­ва­не на ин­фор­ма­ци­он­но де­ло “Га­ле­рия“?

Иван Драш­ков: Ес­тес­т­ве­но, че не съм. Не са­мо то­ва. Аз ис­кам ка­те­го­рич­но да ка­жа, за­що­то в ня­кои ме­дии се прок­рад­на иде­я­та, че ви­ди­те ли, Драш­ков е ос­во­бо­ден за­ра­ди “Га­ле­рия“. Аз ни­то съм раз­по­реж­дал да се от­к­рие та­ко­ва де­ло, ни­то съм го кон­т­ро­ли­рал, ни­то съм се за­поз­на­вал с де­ло­то.

Во­дещ: Сле­до­ва­тел­но са под­пи­са­ни от ко­го?

Иван Драш­ков: Ами кой­то е дру­ги­ят чо­век ве­ро­ят­но, кой­то има пра­во. Ня­мам ин­фор­ма­ция да­ли г-н Сер­тов е упъл­но­мо­щил още ня­кой ос­вен мен. До­ка­то аз бях там, пра­во да под­пис­ва­ме имах­ме аз и той.

Во­дещ: То­ва оз­на­ча­ва, че ако то­ва пра­ви­ло е би­ло ва­лид­но и вие не сте под­пи­сал, ис­ка­не­то е би­ло под­пи­са­но от г-н Сер­тов?

Иван Драш­ков: То­ва е ло­ги­чес­ки­ят из­вод в слу­чая.

Во­дещ: На прес­кон­фе­рен­ци­я­та бе­ше ка­за­но, че г-н Сер­тов изоб­що не е зна­ел за те­зи не­ща. Как­во из­ли­за?

Иван Драш­ков: Виж­те, има про­вер­ка, до­кол­ко­то знам, от Град­с­ка про­ку­ра­ту­ра и тя ще ус­та­но­ви. Всич­ко го има на до­ку­мент.

Во­дещ: Ко­га за пръв път чух­те, че има проб­лем с ин­фор­ма­ци­о­нен сайт и с ме­дии, и че тряб­ва да бъ­де нап­ра­ве­на, как­ва­то и да би­ла про­вер­ка?

Иван Драш­ков: До­кол­ко­то си спом­ням т. нар. “проб­ле­мен сайт” – “Опас­ни­те” за­поч­на ня­къ­де око­ло сре­да­та на ме­сец юли.

Имах­ме ня­кол­ко раз­го­во­ра с г-н пред­се­да­те­ля по те­зи въп­ро­си. В един-два от те­зи раз­го­во­ри той съв­сем при­тес­не­но ми спо­де­ли, че за съ­жа­ле­ние в пуб­ли­ка­ци­я­та на “Опас­ни­те” се за­бе­ляз­ват се­ри­оз­ни еле­мен­ти на из­ти­ча­не на вът­реш­на ин­фор­ма­ция от служ­ба­та.

Во­дещ: Вът­реш­на или кла­си­фи­ци­ра­на?

Иван Драш­ков: Го­во­рих­ме ос­нов­но за вът­реш­на. До­кол­ко­то си спом­ням в пос­лед­ващ раз­го­вор ста­на въп­рос и за кла­си­фи­ци­ра­на.

За вът­реш­на­та се обос­но­ва за из­ти­ча­не на ин­фор­ма­ция за не­го­ви сре­щи с во­де­щи жур­на­лис­ти, ако не се лъ­жа, в не­го­вия ка­би­нет.

Ние при­е­ма­ме, че на­ча­ло­то на из­ти­ча­не на вът­реш­на ин­фор­ма­ция мо­же би ще пос­та­ви ос­но­ви­те по-на­та­тък на из­ти­ча­не и на кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция.

Во­дещ: До­ри в те­о­ри­и­те на Ан­д­рей Яну­а­ре­вич Ви­шин­с­ки ня­ма та­къв пос­ту­лат, че из­ти­ча­не­то на вът­реш­на во­ди до кла­си­фи­ци­ра­на.

Иван Драш­ков: Каз­вам, че мо­же да се пред­по­ло­жи. И тряб­ва да се взе­мат евен­ту­ал­но мер­ки в та­зи на­со­ка.

Во­дещ: Как­во точ­но ви ка­за г-н пред­се­да­те­ля на аген­ци­я­та Пет­ко Сер­тов за то­ва, ко­е­то му е ка­зал ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля Сер­гей Ста­ни­шев във връз­ка с то­зи сайт и опа­се­ни­я­та на пре­ми­е­ра?

Иван Драш­ков: На мен г-н Сер­тов не ми е ци­ти­рал ду­ми на ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля и аз не съм за­поз­нат с та­ка­ва ин­фор­ма­ция…

Во­дещ: Не ви ли е би­ло спо­ме­на­ва­но, че пре­ми­е­рът е при­тес­нен?

Иван Драш­ков: Аз лич­но та­ко­ва не­що от не­го не съм чул.

Во­дещ: Доб­ре. Как се стиг­на до под­пис­ка­та сре­щу Та­тя­на Дон­че­ва? Вие ли я ини­ци­и­рах­те?

Иван Драш­ков: Не, не съм я ини­ци­и­рал аз. Прос­то то­ва е не­се­ри­оз­но да се твър­ди, но ние из­чис­тих­ме с вас проб­ле­мът с “Га­ле­рия” до­тук.

Во­дещ: Из­чис­тих­ме ли го или не?

Иван Драш­ков: Да, из­чис­тих­ме го, за­що­то по от­но­ше­ние на мен счи­там, че сме го из­чис­ти­ли.

Во­дещ: В та­зи под­пис­ка се твър­ди, че Та­тя­на Дон­че­ва е из­на­ся­ла кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция. Как­во точ­но има­те пред­вид?

Иван Драш­ков: В под­пис­ка­та не се твър­ди, а ние, те­зи, ко­и­то сме я под­пи­са­ли, ка­зах­ме, че счи­та­ме, че фак­тът, че е из­не­се­на ин­фор­ма­ция кои ли­ца са би­ли обект на ин­те­рес, свър­зан с пра­ве­не на раз­пе­чат­ка на тех­ни­те те­ле­фо­ни, то­ва обя­вя­ва­не за нас пред­с­тав­ля­ва обя­вя­ва­не на кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция.

Во­дещ: Фак­тът, че вие пра­ви­те ко­пие и до глав­ния про­ку­рор, оз­на­ча­ва, че про­ку­ра­ту­ра­та би мог­ла, ако пре­це­ни, да се са­мо­се­зи­ра и да пред­п­ри­е­ме дейс­т­вия сре­щу де­пу­тат Дон­че­ва.

Иван Драш­ков: То­ва е ре­ше­ние и пре­цен­ка на про­ку­ра­ту­ра­та. Но не то­ва е би­ло ос­нов­но­то в под­пис­ка­та.

Во­дещ: Та­тя­на Дон­че­ва съ­об­щи ин­фор­ма­ци­я­та, из­ли­зай­ки от сре­ща в ДО­ТИ. То­ва оба­че на­ру­ше­ние ли е спо­ред вас – МВР да раз­г­ла­ся­ва кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция на ДАНС?

Иван Драш­ков: Не знам как е ста­на­ло. Ако е сан­к­ци­о­ни­ра­не по съ­от­вет­ния ред, все пак то­ва е Вът­реш­на ко­ми­сия, тя има до­пуск до кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция и има пра­во да се за­поз­нае с ня­кои фак­ти, ако има ре­ше­ние на Вът­реш­на­та ко­ми­сия…

Во­дещ: Ка­зах­те не­що важ­но – “Ако е сан­к­ци­о­ни­ра­на по съ­от­вет­ния ред”… Оз­на­ча­ва ли то­ва, че е въз­мож­но пред­се­да­те­лят на ДАНС или ня­кой друг да е дал сан­к­ция за пре­дос­та­вя­не на та­зи ин­фор­ма­ция?

Иван Драш­ков: То­ва не го знам, г-н Ко­ри­та­ров. Най-доб­ре е да се пи­та то­зи, кой­то би мо­гъл да из­да­де та­ка­ва сан­к­ция. Но аз ис­кам да се вър­на мал­ко по на­зад за пе­ри­о­да, в кой­то са пра­ве­ни те­зи раз­пе­чат­ки на де­пу­та­ти­те. За­що­то мис­ля, че там е за­ро­ве­но ку­че­то и от­там тръг­на це­ли­ят скан­дал.

Во­дещ: Мо­же ли Вла­ди­мир Пи­сан­чев на своя гла­ва да раз­пи­ше за раз­пе­чат­ки без зна­ни­е­то на пред­се­да­те­ля?

Иван Драш­ков: Виж­те, ко­га­то се раз­пис­ват раз­пе­чат­ки­те не се уве­до­мя­ват вис­шес­то­я­щи­те на­чал­ни­ци. За­що­то ис­кам да ви ка­жа, че в ДАНС и в бив­ша­та НСС са пра­ве­ни мно­го раз­пе­чат­ки. Раз­пе­чат­ка­та е един аб­со­лют­но ру­ти­нен про­цес при на­ша­та опе­ра­тив­на ра­бо­та. Та­ка че след ка­то г-н пред­се­да­те­лят е раз­по­ре­дил по слу­чая да се из­вър­ши пъл­на про­вер­ка, за да се тър­си връз­ка­та ос­нов­но на ли­ца­та Ог­нян Сте­фа­нов и Мла­ден Му­таф­чийс­ки с фак­то­ри от ДАНС, та­зи пъл­на про­вер­ка ви­на­ги за­поч­ва с раз­пе­чат­ки. Ко­га­то се раз­по­ре­ди на опе­ра­тив­ния ра­бот­ник да за­поч­не ра­бо­та, да изяс­ня­ва кръ­га на да­де­ни ли­ца, той поч­ва с раз­пе­чат­ка. Не поч­ва да хо­ди по ули­ци­те и да пи­та – “Да зна­е­те еди-кой си с кой се поз­на­ва и с кой има връз­ка?”.

Во­дещ: Въз­мож­но ли е, г-н Драш­ков, ко­га­то то­ва ин­фор­ма­ци­он­но де­ло “Га­ле­рия” е в де­тай­ли на ин­тен­зи­те­та на кон­так­ти­те на на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли ка­то Та­тя­на Дон­че­ва, с бив­ши слу­жи­те­ли на НСС ка­то Иван Чо­ба­нов, се­гаш­ни слу­жи­те­ли на ДАНС и т.н., ня­кой в ДАНС да се е уп­ла­шил от евен­ту­ал­ния раз­мер на скан­да­ла и да я е пре­дуп­ре­дил пред­ва­ри­тел­но?

Иван Драш­ков: Ес­тес­т­ве­но. То точ­но то­ва е са­ма­та ис­ти­на. То­ва е не­що­то, ко­е­то аз не мо­га да си обяс­ня. За­що тряб­ва­ше да бъ­дат уве­до­мя­ва­ни г-жа Дон­че­ва, г-н Чо­ба­нов и не знам да­ли още ня­кой друг, че са им пра­ве­ни раз­пе­чат­ки. От там тръг­на скан­да­лът.

Во­дещ: Зна­чи ня­кой на­ис­ти­на пред­ва­ри­тел­но е из­дал на­ис­ти­на кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция?

Иван Драш­ков: Виж­те, то­ва ве­че мо­же да се спо­ри и да се кла­си­фи­ци­ра. Не знам точ­но как е ста­на­ло. Но до мен за­поч­на­ха да дос­ти­гат сиг­на­ли и аз от тук ве­че виж­дам не­чис­топ­лът­ност­та в ця­ла­та ра­бо­та. До мен за­поч­на­ха да дос­ти­гат сиг­на­ли, че на­вън­ка се го­во­ри от оп­ре­де­ле­ни хо­ра, вклю­чи­тел­но и от ува­жа­ва­на­та от мен де­пу­тат­ка г-жа Дон­че­ва, че в ДАНС ста­ват бе­зоб­ра­зия, че ня­как­ва гру­па от бив­ши слу­жи­те­ли на НСС, с на­ме­ци, ръ­ко­во­де­на от ръ­ко­во­ден слу­жи­тел…

Во­дещ: Меж­ду дру­го­то да ви по­пи­там, днес сме втор­ник, от пе­тък до втор­ник оба­ди­ха ли ви се офи­ци­ал­но да ви ка­жат не­що от ДАНС?

Иван Драш­ков: С из­к­лю­че­ние на то­ва, че кад­ро­ви­ка на ДАНС ми до­не­се да под­пи­ша акт за сда­ва­не и ко­пие от ре­ше­ни­е­то на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет, ни­кой ни­що не ми е ка­зал дру­го.

Во­дещ: Пет­ко Сер­тов не ви ли се оба­ди?

Иван Драш­ков: Не, не сме раз­го­ва­ря­ли.

(със зна­чи­тел­ни сък­ра­ще­ния)

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.