В Ловеч дишаме стъклена вата

Стък­ле­на ва­та пъл­ни бе­ли­те дро­бо­ве на обитаващите ло­веш­кия кв. „Зд­ра­вец“, сиг­на­ли­зи­ра­ха по­тър­пев­ши. Жи­ве­е­щи­те до цен­т­ра­ла­та, в бл. 211 и бл. 203, са с ди­ха­тел­ни оп­лак­ва­ния и об­ри­ви. За по­мощ и съ­дейс­т­вие към НГ се обър­на Мая Ку­ле­ва. На 8 ок­том­в­ри тя пус­на мол­ба до кме­та Минчо Ка­зан­джи­ев. От там от­го­во­ри­ли, че про­вер­ка­та ще от­не­ме два ме­се­ца.

Бив­ша­та па­ро­ва цен­т­ра­ла е при­ва­ти­зи­ра­на. Съ­о­ръже­ни­я­та са на­ря­за­ни за скрап. Вя­тъ­рът раз­на­ся из це­лия квар­тал изо­ла­ци­он­но­то пок­ри­тие. Дре­хи­те по те­ра­си­те се на­би­ват със стък­ле­ни влак­на.

Мая Ку­ле­ва, ко­я­то е хи­мик, е пот­ре­се­на от без­дейс­т­ви­е­то на ин­с­ти­ту­ци­и­те. Стък­ле­на­та ва­та е кан­це­ро­ген­на, по­яс­ни тя.

При кон­такт с нея се наб­лю­да­ват раз­д­раз­не­ние на гор­ни­те ди­ха­тел­ни пъ­ти­ща, су­хо­та и драз­не­не на гър­ло­то, дрез­га­вост, по­ня­ко­га се по­я­вя­ва кръв в храч­ки­те, по-ряд­ко ас­т­ма. Възмоожни са оп­лак­ва­ния от сто­маш­но-чрев­ни раз­с­т­ройс­т­ва. Твър­де чес­ти са раз­д­раз­не­ни­я­та на ко­нюк­ти­ви­те. Дори има опи­сан слу­чай на смър­т­но за­бо­ля­ва­не на ра­бот­ник след 5 сед­ми­ци контакт. Пър­ви­те сим­п­то­ми са бър­за умо­ра, сла­бост, раз­д­раз­ни­тел­ност, за­дух, сър­беж на ко­жа­та.

За спеш­на ре­ак­ция апе­ли­рат лов­ча­лии.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.