Авторът на „Хан Аспарух“ бил агент на ДС


Ав­то­рът на най-гле­да­ни­те бъл­гар­с­ки фил­ми по вре­ме­то на со­ца „Хан Ас­па­рух“ и „Вре­ме раз­дел­но“, ре­жисьо­рът Люд­мил Стай­ков, сна­сял за Дър­жав­на си­гур­ност. То­ва раз­к­ри Ко­ми­си­я­та по до­си­е­та­та, ко­я­то обя­ви шпи­о­ни­те в ре­ди­ци­те на СЕМ, БНТ, БНР и БТА. Хо­ра­та на Ев­тим Кос­та­ди­нов на пър­во вре­ме ос­вет­ли­ха 26 жур­на­лис­ти от БТА и СЕМ, ко­и­то са би­ли аген­ти на ДС.

Люд­мил Стай­ков е член на Съ­ве­та за елек­т­рон­ни ме­дии. Той бил вер­бу­ван за агент под псев­до­ним Ва­си­лев през 1985 г. За по­ли­ти­чес­ка­та по­ли­ция е ра­бо­тил до 1987 г. Четири дни по-късно Стайков отрече да е знаел за своята агентура.

Дру­ги­ят член на ме­дий­ни­те над­зор­ни­ци Ми­лен Въл­ков пък бил ща­тен слу­жи­тел на РУМ­НО. Ми­лен е и нас­то­ящ шеф на Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти. Вис­ше­то си об­ра­зо­ва­ние е за­вър­шил в гр. Лвов, Ук­рай­на. Мал­ци­на зна­ят, че то­ва е Вис­ше­то учи­ли­ще за во­ен­ни жур­на­лис­ти на бив­шия СССР. Там са за­вър­ши­ли още Мак­сим Мин­чев, шеф на БТА, ге­не­рал­ни­ят кон­сул в Чи­ка­го Иван Со­ти­ров, пред­се­да­те­лят на СБП, землякът от Врабево, Ни­ко­лай Пе­тев, пре­би­ти­ят не­от­дав­на жур­на­лист Ог­нян Сте­фа­нов.

В СЕМ от об­що 56 про­ве­ре­ни са­мо пе­ти­ма са до­на­ся­ли за бив­ша­та ДС. Го­ле­ми­ят скан­дал е оба­че, че и Люд­мил Стай­ков, и Ми­лен Въл­ков за­е­мат днес мес­та­та си в СЕМ в на­ру­ше­ние на за­ко­на, тъй ка­то са би­ли сът­руд­ни­ци на ДС. И два­ма­та са в СЕМ от кво­та­та на пре­зи­ден­та Пър­ва­нов, кой­то е до­ка­зан агент Го­це. Про­ку­ра­ту­ра­та и съ­дът мъл­чат.

В БТА от 71 жур­на­лис­ти 21 ду­ши са би­ли аген­ти – 1/3. Сред тях е и бив­ши­ят ди­рек­тор на БТА Иво Ин­джев. Той е бил сек­ре­тен сът­руд­ник за вън­ш­но ра­зуз­на­ва­не към Пър­во глав­но уп­рав­ле­ние. За ра­бо­та­та си Ин­джев е по­лу­ча­вал зап­ла­та. Че­ти­ри­ма са ге­не­рал­ни­те ди­рек­то­ри, сът­руд­ни­чи­ли на ДС. Ос­вен Ин­джев и Въл­ков аген­ти са би­ли Бо­ян Трай­ков под псев­до­ни­ми­те Ивай­ло и Ти­бо.

Най-фра­пан­т­ни­те псев­до­ни­ми са Фе­никс – на ше­фа на „Ли­цен­зи­ра­не“ Бо­рис­лав Шаб­лан­с­ки от СЕМ, как­то и Крис­то­фор – Нен­чо Хра­нов, пър­ви зам.-гла­вен ре­дак­тор в БТА. Ви­хър пък се е на­зо­ва­вал Ми­ха­ил Бър­за­нов, бивш на­чал­ник на ди­рек­ция в дър­жав­на­та аген­ция. Ро­де­ни­ят в Ар­жен­ти­на Ге­ор­ги Бел­чев пък бил Мор­с­кия.

80 ме­дии още не са пре­да­ли дан­ни на ко­ми­си­я­та. Сред тях ня­ма на­ци­о­нал­ни из­да­ния, а са­мо мес­т­ни. Те съ­що са пъл­ни с бив­ши аген­ти, твър­дят за­поз­на­ти.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.