Пишат на „Народен глас“, Гласа отговаря

Ува­жа­е­ма ре­дак­ция, чес­ти­та зас­лу­же­на наг­ра­да. (Как­то съ­о­б­щих­ме, глав­ни­ят ре­дак­тор Цве­тан То­до­ров по­лу­чи гра­мо­та за при­нос към дос­тъ­па до ин­фор­ма­ция.) Не­ка да не бъ­де пос­лед­на, а бъ­де­ща – твор­чес­ка, бла­го­род­на, зас­лу­же­на, за­ви­на­ги, за­що­то е оз­ву­че­на от “На­ро­ден глас”.

Пи­ше ви пен­си­о­нер­ка с теж­ки ув­реж­да­ния, ко­и­то я за­дър­жат в къ­щи. Но бо­леж­ки­те се пре­въз­мог­ват, а об­с­та­нов­ка­та в то­ва смут­но, теж­ко и нес­по­кой­но вре­ме на кон­ф­лик­т­ни ин­те­ре­си – я тре­во­жи. Осо­бе­но нес­по­кой­ни са хо­ра­та от тре­та­та въз­раст за бъ­де­ще­то на мла­ди­те.

Теж­ки­ят бед­няш­ки жи­вот те ве­че са при­е­ли за да­де­ност. В днев­ния ред на об­щес­т­во­то те са не­съ­щес­т­ве­ни. Как­во тук зна­чат ня­как­ви си стар­ци? На тях дър­жа­ва­та гле­да ка­то не­що до­сад­но. За тях кам­ба­на­та бие са­мо ко­га­то се вдиг­не с ня­кой про­цент пен­си­я­та им. Но всъщ­ност въп­рос­ни­те про­цен­ти, ко­и­то пред­с­тав­ля­ват сто­тин­ки, от­дав­на са изя­де­ни от ин­ф­ла­ци­я­та и ви­со­ки­те це­ни. Та­ка ще я ка­ра­ме не мо­жем да про­ме­ним ни­що, кол­ко­то и да е тъж­но…

Ху­ба­во е, че в Ло­веч на­пос­ле­дък се чув­с­т­ва мал­ко ве­дър оп­ти­ми­зъм. По­не пе­ча­тът е по-спо­ко­ен. Той раз­ши­ря­ва на­шия хо­ри­зонт. Ето на­пос­ле­дък един то­пъл, сър­де­чен, из­дър­жан глас на Ни­ко­ла Ко­лев до­ли­та от мрач­на и сту­де­на Ан­г­лия, за да да­де най-бо­га­та и точ­на ин­фор­ма­ция за вре­ме­то, би­та, кул­ту­ра­та и нас­т­ро­е­ни­е­то на жи­ве­е­щи­те хо­ра там и най-ве­че за лю­би­мия ни от­бор “Ли­текс”. Той мъ­жес­т­ве­но за­щи­ти спор­т­на­та си чест, сла­ва и дос­тойн­с­т­во. Бра­во!

Лов­ча­лии са буд­ни, ум­ни хо­ра. Не слу­чай­но Лев­с­ки е из­б­рал гра­да за своя сто­ли­ца, твър­ди Ге­о­р­ги Ми­шев, кой­то ни­ко­га не е про­пус­кал да спо­ме­не сво­я­та ду­хов­на връз­ка с Ло­веч.

В раз­ка­за си за Пок­ри­тия мост Пла­мен Еч­ков със за­вид­но майсторство раз­каз­а за ожи­ве­на­та дей­ност на Хи­сар­с­ка­та кре­пост. Тя, праз­нич­но ос­вет­е­на и оз­ву­че­на, за­е­д­но с Пок­ри­тия мост “сле­зе” до­лу на пло­щад “То­дор Кир­ков”, все едно за да из­вие праз­нич­но хо­ро. Хората се въз­хи­ти­ха , когато от не­бес­ни­те ви­со­ти ви­дя­ха очер­та­ни­я­та на са­мо­лет­ния по­лет на своя лю­бим звез­ден ге­рой Ге­о­р­ги Ива­нов. По­ве­че от по­ло­вин час той ги при­ветс­т­ва със сво­я­та нос­тал­гич­на бол­ка, но и с гор­дост­, че от 1981 г. насам Ло­веч е до­ма­кин на на­у­ч­ни се­сии, ор­га­ни­зи­ра­ни от БАН. В гра­да има и Але­я­ на кос­мо­нав­ти­те, ко­я­то е един­с­т­ве­на­та и в све­та.

Цел­та е в Кос­мо­са да се ра­бо­ти за Зе­мя­та. Как­во по-ве­ли­ко де­ло, все­ки да ра­бо­ти на сво­е­то мяс­то за бла­го­то на всич­ки, а то­ва зна­чи за соб­с­т­ве­но­то си бла­го.

Цветанка Сапунджиева, педагог, пенсионер

Станьо Стефанов от Летница попита “Народен глас”, защо 13-годишният му внук, след завръщане от Гърция, не може да получава детски надбавки, докато не минат 6 месеца. Случаят е следният. Той е попечител на тримата си внука след смъртта на майката. Бащата от години работи в чужбина. Най-малкият се върнал и тръгнал на училище в 6 клас в Летница. Аз съм и попечител чрез решение на съда, защо нямаме право на детските, пита нашият читател.

Специалистът отговаря:

Репортер на “Народен глас” се заинтересува от случая и потъри отговор в Регионална дирекция за социално подпомагане в Ловеч. Месечни помощи за дете се дават до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и редовно посещаващо училище. Дава се и на деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Случаят на читателя е такъв.

Помощите са под формата на пари и/или социални инвестиции.

Друго важно изискване е детето да се отглежда в нашата страна. По повод запитването и като се вземе под внимание факта, че детето е било дълго време в чужбина, отговаряме, че според закона детето трябва да посещава училище редовно и да е прибивавало в страната поне от 6 месеца, за да имате право на месечни помощи за отглеждане на дете. Така че след навършването на шест месеца от пристигането, той ще може да получава помощ.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.