На­ци­о­на­лен про­тест ис­кат чле­но­ве­те на КНСБ в об­ласт­та

Об­що 49,7% от 1658 чле­но­ве на КНСБ в ре­ги­о­на, учас­т­ва­ли в до­пит­ва­не, из­б­ра­ха на­ци­о­нал­ния про­тест ка­то фор­ма, в ко­я­то би­ха из­ра­зи­ли не­до­вол­с­т­во­то си сре­щу по­ли­ти­ка­та на пра­ви­тел­с­т­во­то и за за­щи­та на тру­до­ви­те пра­ва, съ­об­щи­ха от Ре­ги­о­нал­на­та ор­га­ни­за­ция. На­ци­о­нал­на ед­но­ча­со­ва пре­дуп­ре­ди­тел­на стач­ка би­ха под­к­ре­пи­ли 38,8%, До­ве­рие в бран­шо­ви­те про­тес­ти имат 37,1%, а в ре­ги­о­нал­ни­те – 33,6%.

В ан­ке­та­та са учас­т­ва­ли 1658 ду­ши, ка­то в лис­тов­ка­та за­дъл­жи­тел­но се по­соч­ва име и мес­то­ра­бо­та. Цел­та е да има­ме ре­ал­на ин­фор­ма­ция, кол­ко ду­ши и от кои пред­п­ри­я­тия би­ха учас­т­ва­ли при евен­ту­ал­ни про­тес­т­ни фор­ми, по­яс­ни Кра­чу­нов. Той ка­за, че в на­ци­о­нал­ни про­тес­ти от Ло­веш­ко за Со­фия са тръг­ва­ли и по пет ав­то­бу­са, но за съ­жа­ле­ние, от пред­п­ри­я­тие, ко­е­то пре­ди пъл­не­ло по два ав­то­бу­са, на пос­лед­ния ми­тинг до­шъл са­мо един „про­тес­ти­ращ“ и то, за да си уре­ди до­ку­мен­ти­те за чуж­би­на.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.