Месечни заплати под 100 лв. в Ловеч

По 80 лв., 120 лв. и 180 лв. са ме­сеч­ни­те зап­ла­ти за от­ра­бо­те­но вре­ме в ня­кои фир­ми в Ло­веш­ко. То­ва съ­об­щи по по­вод Све­тов­ния ден за дос­то­ен труд – 7 ок­том­в­ри, пред­се­да­те­лят на КНСБ в Ло­веч Сто­ян Кра­чу­нов. Шо­ки­ра­що нис­ка зап­ла­та от 68 ле­ва по­лу­чи­ла на­чи­на­е­ща ши­вач­ка. Же­на­та дош­ла да по­ка­же фи­ша си в при­ем­на­та на КНСБ в Ло­веч.

Нор­ми­те и раз­цен­ки­те на ня­кои про­из­вод­с­т­ве­ни опе­ра­ции са не­ре­ал­ни и ра­бот­ни­ци­те не мо­гат да за­ра­бо­тят ос­нов­ни­те си зап­ла­ти по тру­дов до­го­вор, из­тък­на Кра­чу­нов. Той по­со­чи, че в ши­ваш­кия бранш има опе­ра­ции, за ко­и­то се пла­ща по 5 и до­ри по 2 сто­тин­ки.

Тру­до­ви­те зло­по­лу­ки про­дъл­жа­ват да се ук­ри­ват и да се во­дят за би­то­ви. Ра­бот­ни­ци­те са при­тис­на­ти и се стра­ху­ват, тъй ка­то ня­мат до­ве­рие в ин­с­ти­ту­ци­и­те, за­щи­та­ва­щи тех­ни­те пра­ва, под­чер­та син­ди­кал­ни­ят ли­дер.

Той за­я­ви още, че про­дъл­жа­ва прак­ти­ка­та да се ра­бо­ти по 10-12 ча­са на ден. Ра­бо­ти се из­вън­ред­но и в съ­бо­та, и не­де­ля, без тру­дът да се зап­ла­ща и от­чи­та. Ра­бот­ни­ци­те в Ло­веш­ко все още се съг­ла­ся­ват да ра­бо­тят без тру­дов до­го­вор, за да не ги об­ла­гат с да­нъ­ци и оси­гу­ров­ки. В дру­ги слу­чаи ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та се пла­ща по ве­до­мост, а уве­ли­че­ни­е­то – „на ръ­ка“.

Зд­ра­вос­лов­ни­те и бе­зо­пас­ни ус­ло­вия на труд все още не се спаз­ват в мно­го от мал­ки­те и сред­ни­те пред­п­ри­я­тия. Вът­реш­ни­те нор­ма­тив­ни ак­то­ве не са ак­ту­а­ли­зи­ра­ни и ра­бот­ни­ци­те не са за­поз­на­ти с тях, ка­за Кра­чу­нов.

Той на­пом­ни още, че все­ки ра­бот­ник и слу­жи­тел пре­ди да за­поч­не ра­бо­та тряб­ва да по­лу­чи длъж­нос­т­на ха­рак­те­рис­ти­ка и да склю­чи тру­дов до­го­вор. Не­ка да пре­о­до­ле­ем пе­си­миз­ма и па­сив­ност­та и за­щи­тим пра­во­то си на дос­то­ен труд, апе­ли­ра син­ди­кал­ни­ят ли­дер.

Свет­ла­на ПЕТ­РО­ВА

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.