Общински гаф остави улица в Ловеч без ремонт


Об­щин­с­ки гаф ос­та­ви ули­ца в кв. „Гоз­ни­ца“ без ре­монт, без нов во­доп­ро­вод и ка­на­ли­за­ция, съ­об­щи по­тър­певш граж­да­нин. Още пре­ди две го­ди­ни Вен­ко Узу­нов от ул. „Въз­рож­ден­с­ка“ № 8 мо­ли кме­та за ре­монт. Въп­ре­ки обе­ща­ни­я­та да се ас­фал­ти­ра квар­та­ла, мал­ка­та ули­ца все хар­тис­ва.

Оказ­ва се, че две ули­ци се каз­ват „Въз­рож­ден­с­ка“, тъй ка­то въп­рос­на­та е „ръ­кав“ на го­ля­ма­та, ко­я­то в мо­мен­та се ре­мон­ти­ра. Пре­ди вре­ме не­чий об­щин­с­ки мо­зък го е до­мър­зя­ло да сло­жи дру­го име на 40-мет­ро­вата „сля­па“ ули­ца и я леп­нал към име­то на съ­сед­на­та. Днес то­ва се оказ­ва ос­но­вен проб­лем.

Не мо­жем да ас­фал­ти­ра­ме и нея, за­що­то ни сле­дят за вся­ка сто­тин­ка, оп­рав­дал се зам.-кме­тът Бо­го­мил Ка­ра­джов. Сме­не­те име­то на ули­ца­та и я ас­фал­ти­рай­те, пред­ло­жил Вен­ко Узу­нов. Ти зна­еш ли как се сме­ня име, кон­т­ри­ра­ли от об­щи­на­та.

Вен­ко по­со­чил, че на ули­ца­та има имот и об­щин­с­ка слу­жи­те­лка. (Ста­ва ду­ма за Юлия Пас­ка­ле­ва, съп­ру­га на жур­на­лис­та Иван Пас­ка­лев – бел. ред.). Тя е дре­бен слу­жи­тел, от­х­вър­лил ар­гу­мен­та Бо­го­мил Ка­ра­джов. Ся­каш ис­ка­ше да ка­же, че ако бе­ше по-го­лям – мо­же, тъл­ку­ва от­го­во­ра Узу­нов.

Граж­да­ни­нът пи­ше и мол­ба за ка­на­ли­за­ция. В от­го­во­ра на кме­та че­тем, че ули­ца­та ще се ас­фал­ти­ра през 2008 г., но след ка­то ВиК сме­ни во­доп­ро­во­да. Ка­на­ли­за­ция пък ня­ма да има, тъй като ули­ца­та е с об­рат­на де­ни­ви­ла­ция.

От 50 г. жи­вея на „Въз­рож­ден­с­ка“, та­ка е в лич­на­та ми кар­та, на то­зи ад­рес пла­щам да­нъ­ци, так­си, сам я чис­тя и ко­ся, а те не мо­гат до­ри да я ас­фал­ти­рат, не­до­у­мя­ва Вен­ко Узу­нов.

В на­ча­ло­то на дру­га­та, ре­мон­ти­ра­на­та ули­ца „Въз­рож­ден­с­ка“, още грее пре­диз­бор­ния пла­кат на Мин­чо Ка­зан­джи­ев. Уж ед­нак­ви ули­ци, но с раз­лич­на съд­ба при то­ва уп­рав­ле­ние, ко­мен­ти­рат съ­се­ди.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.