Фермери от Ловеч протестират в София


Над 200 фер­ме­ри, меж­ду ко­и­то и от Ло­веч, про­тес­ти­ра­ха във втор­ник пред фи­нан­со­во­то ми­нис­тер­с­т­во в Со­фия с ис­ка­не да по­лу­чат обе­ща­ни­те от ек­с­ми­нис­тър Ка­бил бю­джет­ни пла­ща­ния. Зър­ноп­ро­из­во­ди­те­ли пра­вят своя мъл­ча­лив пре­дуп­ре­ди­те­лен про­тест сре­щу не­же­ла­ни­е­то на пра­ви­тел­с­т­во­то да от­пус­не ис­ка­ни­те от тях мак­си­мал­ни на­ци­о­нал­ни доп­ла­ща­ния от про­ек­то­бю­дже­та за 2009 г. Те ар­гу­мен­ти­ра­ха ис­ка­ни­я­та си с точ­ни раз­че­ти за за­гу­би­те, ко­и­то сек­то­рът тър­пи за­ра­ди пос­къп­ва­не­то на су­ро­ви­ни­те, и вне­со­ха в Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те дек­ла­ра­ция за пъл­ни ан­га­жи­мен­ти към сек­то­ра.“Бъл­гар­с­ки­те фер­ме­ри не са кон­ку­рен­т­ни на ев­ро­пейс­ки­те, за­що­то по­лу­ча­ват ед­ва 30-40 на сто от суб­си­ди­и­те на ста­ри­те стра­ни член­ки.

Нас­то­я­ва­ме дър­жа­ва­та да из­пъл­ни ан­га­жи­мен­ти­те си, по­е­ти от бив­шия зе­ме­дел­с­ки ми­нис­тър Ни­хат Ка­бил, кой­то през про­лет­та под­пи­са ме­мо­ран­дум с обе­ща­ни­е­то в про­ек­то­бю­дже­та за след­ва­ща­та го­ди­на да бъ­дат пред­ви­де­ни 380 млн. лв.“, обяс­ни пред­се­да­те­лят на Асо­ци­а­ци­я­та на зър­ноп­ро­из­во­ди­те­ли­те в Бъл­га­рия Кра­си­мир Ав­ра­мов.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.