Троянец уволнява Станишев в Харвард

Тро­я­нец пос­рещ­на в Хар­вард със за­по­вед­та за увол­не­ни­е­то на пра­ви­тел­с­т­во­то пре­ми­е­ра Сер­гей Ста­ни­шев, съ­об­щи на 30 сеп­тем­в­ри News.dir.bg. Бъл­гар­с­ки­ят сту­дент Сте­фан Са­вев раз­вя го­лям пла­кат с под­пис­ка­та сре­щу ка­би­не­та и об­ра­за на бъл­гар­с­кия ми­нис­тър-пред­се­да­тел с над­пис “Пос­рещ­не­те пре­ми­е­ра на най-ко­рум­пи­ра­на­та дър­жа­ва в Ев­ро­па“. Про­я­ва­та на бал­кан­джи­я­та сму­ти ау­ди­то­ри­я­та в учи­ли­ще­то за по­ли­ти­ка “Ке­не­ди“ в Хар­вар­д­с­кия уни­вер­си­тет. Ох­ра­ни­те­ли по­мо­ли­ха Са­вев да сед­не на мяс­то­то си, но той про­дъл­жи да дър­жи пла­ка­та си ви­со­ко.

Сту­ден­тът от Тро­ян ня­мал ни­що об­що с дес­ни­те пар­тии у нас, чи­я­то ак­ци­я­ „За­по­вед за увол­не­ние на пра­ви­тел­с­т­во­то“, съб­ра над 1 млн. под­пи­си. “Про­тес­ти­рам, за­що­то все­ки ден че­та как­во ста­ва в Бъл­га­рия и се хва­щам за гла­ва­та“, обяс­ни Са­вев.

Про­тес­ти­ра­щи­ят сту­дент пръв за­да­де въп­рос към пре­ми­е­ра. За как­ва де­мок­ра­ция го­во­ри­те, след ка­то спо­ред “Тран­с­пе­рънс ин­тер­не­шъ­нъл“ ня­ма сво­бо­да на сло­во­то в Бъл­га­рия, ко­руп­ци­я­та е най-ви­со­ка в Ев­ро­па, а бе­ше пре­бит и жур­на­лист, по­пи­та Са­вов. Пре­ми­е­рът му от­вър­на, че раз­го­во­рът меж­ду тях е де­мон­с­т­ра­ция на де­мок­ра­ция на жи­во. „Вие има­те пра­во на ва­ше­то мне­ние, а аз стоя зад вся­ка моя ду­ма“, ка­за пре­ми­е­рът. Той из­тък­на, че „Бъл­га­рия е до­пус­на­ла мно­го ико­но­ми­чес­ки и по­ли­ти­чес­ки греш­ки в го­ди­ни­те на пре­хо­да, но ве­че е на прав път“.

Пред око­ло 200 бъл­гар­с­ки и чуж­ди сту­ден­ти Ста­ни­шев за­щи­ти сво­бо­да­та на ме­ди­и­те ка­то обяс­ни, че опо­зи­ци­он­ни­те пар­тии са ши­ро­ко от­ра­зе­ни в тях, как­то и че вър­ху опо­нен­ти­те на власт­та не се оказ­ва по­ли­ти­чес­ки на­тиск.

Сер­гей Ста­ни­шев оба­че не се ин­те­ре­су­ва как ло­веш­ка “чер­ве­на“ фир­ма спря от ми­на­ла­та го­ди­на раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на “На­ро­ден глас“ с по­ли­ти­чес­ки мо­ти­ви, а те­хен слу­жи­тел зап­ла­ши да уни­що­жи не­у­доб­ния му вес­т­ник. То­га­ва пре­ми­е­рът не би бил тол­ко­ва си­гу­рен в ду­ми­те си, че ня­ма по­ли­ти­чес­ки на­тиск над опо­нен­ти­те.

До­ма­кин на пуб­лич­на­та лек­ция на Сер­гей Ста­ни­шев в САЩ бе прог­ра­ма­та на спор­ния гръц­ки те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­нен маг­нат Сок­ра­тис Ко­ка­лис в Kennedy School of Government към Хар­вар­д­с­кия уни­вер­си­тет.

Ше­фът и соб­с­т­ве­ник на гръц­ка­та „Ин­т­ра­ком“ Сок­ра­тис Ко­ка­лис е бил агент на из­точ­но­гер­ман­с­ка­та дър­жав­на си­гур­ност ЩА­ЗИ от яну­а­ри 1963 до 1968 г. с аген­ту­рен псев­до­ним Ро­ко, спо­ред раз­сек­ре­тен през 2005 г. док­лад на ко­ми­сия на нем­с­кия Бун­дес­таг. До 1989 г. той е про­дъл­жил да под­дър­жа не­раз­рив­ни връз­ки със служ­би­те на Из­точ­на Гер­ма­ния.

През 2002 г. не­го­ва­та ком­па­ния „Ин­т­ра­лот“, ко­я­то е ло­та­ри­ен опе­ра­тор и дос­тав­чик на ин­тег­ри­ра­ни сис­те­ми за ха­зар­т­ния биз­нес, при­до­би 49% от бъл­гар­с­ка­та ком­па­ния за ха­зар­т­ни за­ла­га­ния „Ев­ро­фут­бол“. Ос­та­на­ли­ят дял е на биз­нес­ме­на Ва­сил Бож­ков.

„Ин­т­ра­лот“ е раз­с­лед­ва­на за пра­не на па­ри и из­ма­ми в Ру­сия и Швей­ца­рия, а сре­щу са­мия Ко­ка­лис се во­дят още де­ла по об­ви­не­ния в шпи­о­наж и пра­не на па­ри от бив­ши ко­му­нис­ти­чес­ки дър­жа­ви.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.