Три състава свирят за Христо Бъжев

Три със­та­ва сви­ри­ха на юби­лея на из­вес­т­ния му­зи­кант Ми­шо Бъ­жев, кой­то се про­ве­де във втор­ник в Лов­чан­с­ко­то чи­та­ли­ще. По слу­чай 70-го­диш­ни­на­та на вид­ни­я акор­де­о­нист се съб­ра ця­ла­та му­зи­кал­на об­щ­ност на гра­да.

Име­ни­ти­ят му­зи­кант е ав­тор на над 68 хо­ра и ръ­че­ни­ци. Твор­чес­ка­та му дей­ност е 60 го­ди­ни, за­що­то сви­ри от ма­лък. По не­го­вия път вър­ви еди­ни­ят от два­ма­та му си­но­ве – Хрис­то Бъ­жев, кой­то е сред най-доб­ри­те поз­на­ва­чи на ор­га­на.

Се­га му­зи­кан­тът Ми­шо Бъ­жев жи­вее в Ап­рил­ци и ръ­ко­во­ди му­зи­кал­ни със­та­ва за на­род­ни пес­ни, с ко­и­то е спе­че­лил мно­го наг­ра­ди. Нас­ко­ро под­гот­вил но­ви 17 твор­би, ко­и­то ще из­да­де на CD. Цве­тя и поз­д­рав­ле­ния юби­ля­рът по­лу­чи от де­пу­та­ти­те Яна­ки Сто­и­лов, Дон­ка Ми­хай­ло­ва и Йор­дан Пет­ков, връ­чи­ха му по­чет­на знач­ка на об­щи­на­та и ад­рес от КДК.

Ми­шо Бъ­жев е пред­ло­жен от кме­та на Ло­веч Мин­чо Ка­зан­джи­ев за наг­раж­да­ва­не с го­диш­на дър­жав­на наг­ра­да „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки“.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.