Бизнесдамата Снежана Христова пое „Лидер“ в Ловеч

Биз­нес да­ма­та Сне­жа­на Хрис­то­ва бе из­б­ра­на за пред­се­да­тел на пър­ва­та в ре­ги­о­на об­щин­с­ка струк­ту­ра на по­ли­ти­чес­ка пар­тия „Ли­дер“. На уч­ре­ди­тел­на­та кон­фе­рен­ция в по­не­дел­ник учас­т­ва­ха 63 чле­но­ве на пар­ти­я­та. В ръ­ко­вод­с­т­во­то вли­зат Ки­рил Ба­ров­с­ки, Сте­ла Съб­че­ва, Юлия Ку­ку­я­но­ва и Хрис­то­фор Хрис­тов.

До края на ок­том­в­ри ще бъ­дат уч­ре­де­ни струк­ту­ри на „Ли­дер“ и в ос­та­на­ли­те 7 об­щи­ни, за­я­ви об­лас­т­ни­ят ко­ор­ди­на­тор на пар­ти­я­та Ан­д­рей Спа­сов.

– За­що ре­ших­те да се за­ни­ма­ва­те с по­ли­ти­ка и за­що из­б­рах­те „Ли­дер“?

– Пар­тий­ни­ят мо­дел в Бъл­га­рия без­с­пор­но е в кри­за и то­ва тряб­ва да се про­ме­ни. Ну­жен е нов тип по­ли­ти­чес­ко по­ве­де­ние – тряб­ва да се спре с про­ти­во­пос­та­вя­не­то, да се спре с об­ръ­ща­не­то и ро­ве­не­то в ми­на­ло­то. Ни­то един от скан­да­ли­те, ко­и­то раз­тър­с­ват стра­на­та през пос­лед­ни­те сед­ми­ци, ня­ма да до­ве­де до доб­ро. Из­б­рах „Ли­дер“, за­що­то пар­ти­я­та се опит­ва да ре­а­ли­зи­ра по­ли­ти­чес­ки про­ект, свър­зан със съз­да­ва­не на по-тес­ни връз­ки меж­ду мес­т­на­та власт и меж­ду кон­к­рет­ни­те ико­но­ми­чес­ки су­бек­ти, ко­и­то се на­ми­рат на те­ри­то­ри­я­та на вся­ка ед­на от об­щи­ни­те.

– Как виж­да­те бъ­де­ще­то на Ло­веч?

– Тру­ден въп­рос. Аз съм из­к­лю­чи­тел­но по­зи­ти­вен и бор­бен чо­век, но не бих ка­за­ла, че съм твърд оп­ти­мист. Ако днес тук и се­га все­ки от нас да­ва не­об­хо­ди­мо­то, за да вър­ви нап­ред и на­го­ре Ло­веч – зна­чи гра­дът има бъ­де­ще. То­ва не е по си­ли­те на ни­кой. Въз­мож­но е са­мо, ако всич­ки за­ед­но ис­ка­ме доб­ро­то бъ­де­ще – с ця­ла­та ни от­го­вор­ност на съв­ре­мен­ни хо­ра.

– Как­ви са ва­ши­те наб­лю­де­ния и впе­чат­ле­ния за уп­рав­ле­ни­е­то на гра­да ни се­га?

– Смя­там, че е не­об­хо­ди­мо да се по­ло­жат по­ве­че уси­лия, за да на­ка­ра­ме граж­да­ни­те на Ло­веч да се чув­с­т­ват още по-уют­но в до­мо­ве­те си. А с въ­веж­да­не­то на ре­жим на во­да­та, кой­то вле­зе в си­ла от 9 сеп­тем­в­ри, оп­ре­де­ле­но не се вър­ви в та­зи на­со­ка.

– Има ли ре­ал­на па­зар­на ико­но­ми­ка в Ло­веч?

– Раз­би­ра се, че има, но тряб­ва да се раз­ви­ва още по-доб­ре, осо­бе­но в ту­рис­ти­чес­кия сек­тор, кой­то е и сред ос­нов­ни­те при­о­ри­те­ти на „Ли­дер“.

– На­пос­ле­дък се за­го­во­ри за кон­т­рол на зап­ла­ти­те и це­ни­те в Ло­веч, как ще ко­мен­ти­ра­те?

– Ако ис­ка­ме гра­дът ни да се раз­ви­ва спо­ред пра­ви­ла­та на па­зар­на­та ико­но­ми­ка, по­до­бен ход е не­мис­лим. То­ва е из­вън пра­ви­ла­та на па­зар­на­та ико­но­ми­ка и сво­бод­на­та кон­ку­рен­ция. По-ско­ро е оп­рав­да­ние за мо­но­пол­но вли­я­ние в оп­ре­де­ле­ни сек­то­ри и сфе­ри.

Свет­ла­на
Пет­ро­ва

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.