Отворено писмо: Кмете, не сме второ качество хора

Ува­жа­е­ми Гос­по­дин Ка­зан­джи­ев, из­ми­на поч­ти ед­на го­ди­на от из­би­ра­не­то Ви за кмет на Об­щи­на Ло­веч. Кме­тът на то­зи пост и об­щин­с­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во пра­вят от­чет, как­во е свър­шен­о за та­зи го­ди­на. Има доб­ри не­ща, ко­и­то бя­ха нап­ра­ве­ни, но има и дру­ги, ко­и­то са пла­ни­ра­ни в бю­дже­та на Об­щи­на­та и не са нап­ра­ве­ни. С то­ва пис­мо, ис­ка­ме да ви под­се­тим за проб­ле­ми­те на квар­тал “Здра­вец”. На­дя­ва­ме се ня­кои от тях да бъ­дат ре­ше­ни до края на го­ди­на­та.

Най-нап­ред ще от­бе­ле­жим ху­ба­во­то, ко­е­то е нап­ра­ве­но за квар­та­ла. С ико­но­мич­ни лам­пи бе­ше нап­ра­ве­но ос­вет­ле­ни­е­то чак до ж.п. спир­ка­та. Нап­ра­ве­ни са две дет­с­ки пло­щад­ки: до бл. 211 и меж­ду бл. 206 и бл. 205. Очак­ва­ме люл­ка на пло­щад­ка­та меж­ду бл. 208 и 206. Там ня­ма, а и пър­зал­ка­та е счу­пе­на.

Бе­ше из­б­ран квар­та­лен съ­вет, с ко­го­то ръ­ко­вод­с­т­во­то на Об­щи­на­та тряб­ва­ше да ра­бо­ти. Още през 2004 го­ди­на из­ле­зе на­ред­ба за съв­мес­т­на­та ни ра­бо­та. Там е по­со­че­но в т. 3, раз­дел IV, че пред­се­да­те­ля на Об­щин­с­кия съ­вет е за­дъл­жен да ин­фор­ми­ра пис­ме­но квар­тал­ния съ­вет, ко­га­то е от­к­ри­та про­це­ду­ра за при­е­ма­не ре­ше­ния, ко­и­то за­ся­гат квар­та­ла.

А чл. 14(1) пи­ше, че учас­ти­е­то на квар­тал­ни­те съ­ве­ти, Об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция ор­га­ни­зи­ра пуб­лич­ни об­съж­да­ния за пар­ко­ве, гра­дин­ки, дет­с­ки пло­щад­ки, га­ра­жи, тър­гов­с­ки обек­ти, зас­т­ро­я­ва­не на об­щин­с­ки те­ре­ни. До кол­ко­то ни е из­вес­т­но, то­ва не се пра­ви. Из­ник­ват стро­е­жи и се чу­диш кой ги раз­ре­ши, дет­с­ки­те пло­щад­ки съ­що се сло­жи­ха без да се пи­та квар­тал­ния съ­вет. В мо­мен­та се сла­гат пей­ки тук-там. Да­ли има 7-8 на брой и хо­ра­та не­до­вол­с­т­ват.

А в бю­дже­та на Об­щи­на­та за 2008 г. за квар­та­ла бя­ха пред­ви­де­ни 18 000 лв. В пос­лед­с­т­вие ос­та­на­ха 14 000 лв.

Ръ­ко­вод­с­т­во­то на квар­тал­ния съ­вет и на клу­ба на ин­ва­ли­да, се съб­ра­ха на за­се­да­ние и под­пи­са­ха про­то­кол с ре­ше­ние как­ви не­ща са не­о­б­хо­ди­ми за квар­та­ла. И за как­во да бъ­дат из­раз­ход­ва­ни те­зи па­ри. Из­раз­ход­ва­ни ли са? А за как­во и кол­ко? Про­то­ко­лът е да­ден при Вас.

От­дел­но в бю­дже­та на Об­щи­на­та бя­ха пред­ви­де­ни сред­с­т­ва за ав­то­бус­ни­те спир­ки, ко­и­то са две. Ид­ва края на го­ди­на­та, ид­ва студ, а те сто­ят по­лу­раз­ру­ше­ни.

Вие сте кмет вто­ри ман­дат. До­се­га не се ре­ши проб­ле­ма с “ви­е­т­нам­с­ки­те блок­че­та”. Те са по­лу­раз­ру­ше­ни и са го­ля­ма­та “яз­ва” на квар­та­ла. Око­ло тях е по­тъ­на­ло в мръ­со­тия, ко­я­то гро­зи и но­вия ма­га­зин на “Сла­ви мес”. Под­ле­зът до тях е съ­що пъ­лен с бок­лу­ци, из­рас­на­ли са дър­ве­та. Иг­ри­ще­то за по-го­ле­ми­те де­ца до ста­рия “Су­пер”, се­га “Де­ни­ма” е изос­та­ве­но. Са­ми­те де­ца про­ко­па­ха ка­нал да се про­ка­ра елек­т­ри­чес­т­во, но не се нап­ра­ви та­ко­ва. Без­дом­ни­те ку­че­та ста­на­ха дос­та. Ня­ма ли кой да ги съ­бе­ре и от­ве­де в куч­кар­ни­ка. Ако бя­ха събрани, щя­ха да имат чи­по­ве на ухо­то, а те ня­мат. Вся­ка го­ди­на се кър­пят и то не­ка­чес­т­ве­но дуп­ки­те по ули­ци­те в квар­та­ла. Ще дой­де ли ред да бъ­дат ас­фал­ти­ра­ни?

Има ли ре­ше­ние за бив­ше­то учи­ли­ще в квар­та­ла? Ще ста­ва ли уни­вер­си­тет?

В квар­та­ла ни има ед­на дет­с­ка гра­ди­на, ед­на яс­ла, в ко­я­то ще бъ­дат при­ю­те­ни и дру­ги де­ца, дом за де­ца с ув­реж­да­ния, уче­ни­чес­ко об­ще­жи­тие, ме­ха­но­тех­ни­кум, за­щи­те­но жи­ли­ще. Око­ло те­зи сгра­ди е пъл­но с мръ­со­тия, а и по всич­ки ули­ци. Фир­ма­та по чис­то­та­та то­ва­ри са­мо кон­тей­не­ри­те, а не се ме­тат ули­ци­те.

Ка­то ми­на­ва­ме през цен­тъ­ра на гра­да виж­да­ме, че е по­ме­те­но, на­ре­де­но с пей­ки, цве­тя по але­и­те и пра­вим срав­не­ние как­во е при нас. Ако ни уп­рек­не­те, че не па­зим чис­то, то бих­ме ви по­съ­вет­ва­ли след­но­то: не­ка же­ни­те ко­и­то чис­тят цен­тъ­ра да го изос­та­вят са­мо ед­на сед­ми­ца и ще се ви­ди ре­зул­та­та. И там ще ста­не ка­то при нас. А тук с го­ди­ни не се чис­ти.

Обид­но ни е да ни тре­ти­ра­те ка­то “вто­ро” ка­чес­т­во хо­ра и да бъ­дем “зад­ния двор” на гра­да. Ние съ­що си пла­ща­ме да­нъ­ци­те за жи­ли­ща­та, за бок­лу­ка, за ко­ли­те. Ще сме до­вол­ни по­не един път в ме­се­ца да се ме­тат ули­ци­те на квар­та­ла. А вхо­до­ве­те, ние си ги по­чис­т­ва­ме. Мно­го же­ни са на­са­ди­ли гра­дин­ки с цве­тя пред тях.

Има един проб­лем и с ед­на гра­мад­на то­по­ла до бл. 203. Дъ­не­рът е ве­че в ло­шо със­то­я­ние и мо­же при бу­ря да пад­не. То­га­ва ще се слу­чи ло­шо­то – мо­же да убие ня­ко­го, да се счу­пи ня­коя ко­ла. За­то­ва е не­о­б­хо­ди­мо вед­на­га да се от­се­че.

То­ва са на­ши­те проб­ле­ми. Квар­та­лът жи­вее. Праз­ни­те апар­та­мен­ти са ку­пу­ват. Той не е със за­тих­ва­щи фун­к­ции, как­то ня­кои ис­кат да го пред­с­та­вят. Де­мог­раф­с­кият проб­лем е за це­лия град Ло­веч.

На­дя­ва­ме се да ни обър­нете вни­ма­ние.

С ува­же­ние: След­ват 20 под­пи­са.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.