Пенсионерите на море, но с дружинни ръководители – коментар на Цветан С. Тодоров

Со­ци­ал­на­та ми­нис­тър­ка Еми­лия Мас­ла­ро­ва ще пра­ща 5000 из­б­ра­ни пен­си­о­не­ри на мо­ре. Ка­то се има пред­вид пре­об­ла­да­ва­щия чер­вен елек­то­рат на Ло­веч, по­не 200 тряб­ва да са местни. Ще са съ­щи­те пен­сии, де­то хо­дят на Буз­лу­джа, Бек­ле­ме­то и Сли­веш­ки­те ли­ва­ди.

Яв­но бю­джет­ни­ят из­ли­шък съв­сем е раз­мъ­тил гла­ва­та на со­ци­а­лис­ти­те. Се­ри­оз­но ли смя­тат, че мо­же с па­ри­те на да­нъ­коп­лат­ци­те да вър­шат пар­тий­ната си ра­бо­та? А ако ня­кой бай Въл­чо от Въл­чи трън по­пад­не на „мър­т­во въл­не­ние“ и се на­гъл­та със со­ле­на во­да?

Кой ще по­е­ме ви­на­та – пен­си­о­нер­с­ко­то дру­жес­т­во или Мас­ла­ро­ва? За­то­ва на все­ки де­сет ду­ши тряб­ва да има и дру­жи­нен ръ­ко­во­ди­тел, и то пла­тен. За да за­па­зим поне живота на гла­со­по­да­ва­те­ли­те. Че то достойнство не остана…Врочем в Ловеч вече излезе и виц. Знаете ли защо пенсионерите ще ги пращат на море? Защото половината са комунисти и ако ги пратят на планина, ще вземат да станат партизани.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.