Община Ловеч събира трошките

Об­щи­на Ло­веч пред­п­рие мер­ки за пре­мах­ва­не на неп­ра­вил­но пар­ки­ра­ни и изос­та­ве­ни МПС-та на мес­та, пуб­лич­на об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност.

На 23 ав­то­мо­би­ла, сва­ле­ни от от­чет, бра­ку­ва­ни и не­год­ни за из­пол­з­ва­не, са пос­та­ве­ни сти­ке­ри от на­ча­ло­то на ап­рил до края на юли. Сти­ке­ри­те за­дъл­жа­ват из­мес­т­ва­не­то на МПС в 14-дне­вен срок. Из­п­ра­те­ни са и пис­ма на соб­с­т­ве­ни­ци­те. Доб­ро­вол­но са пре­мес­те­ни 22 ав­то­мо­би­ла.

До дни един ав­то­мо­бил ще бъ­де при­ну­ди­тел­но пре­мес­тен от фир­ма “Фе­никс Ин­верс“ ЕО­ОД, с ко­я­то об­щи­на­та има до­го­вор. Соб­с­т­ве­ни­кът не при­е­л пре­дуп­ре­ди­тел­ни­те пис­ма и от­каз­ал да из­пъл­ни пред­пи­са­ни­я­та. Ав­то­мо­би­лът ще бъ­де из­во­зен на де­но­нощ­но ох­ра­ня­е­мия пар­кинг на “Фе­никс Ин­верс“ в Се­вер­на­та ин­дус­т­ри­ал­на зо­на в гра­да. Ако ав­то­мо­би­лът не бъ­де по­тър­сен до 14 дни от да­та­та на при­е­ма­не­то му, ще бъ­де раз­ком­п­лек­то­ван от фир­ма­та. В то­зи срок соб­с­т­ве­ни­кът има пра­во да по­ис­ка връ­ща­не на ав­то­мо­би­ла. Ос­во­бож­да­ва­не­то се из­вър­ш­ва, след ка­то се зап­ла­тят раз­хо­ди­те на фир­ма­та, свър­за­ни с пре­мес­т­ва­не­то и съх­ра­не­ни­е­то на ав­то­мо­би­ла.

Пра­ви­ла­та за пре­мах­ва­не на ста­ри­те ко­ли, зас­т­ра­ша­ва­щи бе­зо­пас­ност­та на дви­же­ни­е­то и на­ру­ша­ва­щи еко­ло­гич­ни­те нор­ми, са одоб­ре­ни от кме­та. Те са на ос­но­ва­ние чл.16, ал. 3 от На­ред­ба № 2 на ОбС за ор­га­ни­за­ция и бе­зо­пас­ност на дви­же­ни­е­то, дис­цип­ли­на­та на во­да­чи­те на пре­воз­ни сред­с­т­ва и пе­ше­ход­ци­те и във връз­ка с На­ред­ба­та за ус­ло­ви­я­та и ре­да за на­ма­ля­ва­не на за­мър­ся­ва­не­то с от­па­дъ­ци от МПС.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.